61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Książe Kościoła
Ks Zenon Kardynał Grocholewski
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”

05.08.2016

W dniu 4 sierpnia 2016 roku, Jego Eminencji ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, w Jego poznańskiej rezydencji na Ostrowie Tumskim, w godzinach popołudniowych wizytę złożyli. przedstawiciele Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, aby przekazać Dostojnemu Gospodarzowi przyznaną Mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Samorząd Terytorialny reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  – Wojciech Jankowiak, natomiast Towarzystwo, którego ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest Członkiem Honorowym – reprezentowali: prezydent Towarzystwa - dr Marian Król oraz lider Młodych Pozytywistów w Towarzystwie i członek Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny. (Na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak dekoruje JE ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego Odznaką Honorową :Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Foto archiwum )

Jego Eminencja. Ks. Zenon Kardynał Grocholewski serdecznie powitał przybyłych i wyraził wielkie zadowolenie z przyznanego Mu wyróżnienia. Z uwagą i wzruszeniem wysłuchał tez uzasadnienia przyznania Mu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jakie wygłosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak. Stwierdził on między innymi, że ks. Zenon Kardynał Grocholewski pełniąc ( do czasu przejścia na emeryturę)  obowiązki Prefekta Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, podczas Jego licznych wieloletnich kontaktów z uczelniami katolickimi na świecie, zawsze i wszędzie przypominał o Ojczysty kraju, opowiadał o Polsce i jej kulturze podczas okazjonalnych wykładów, a sam fakt, że w Stolicy Apostolskiej doszedł do wysokiego stanowiska Prefekta Kongregacji, był odbierany jako przejaw polskiej wysokiej kultury chrześcijańskiej. Dlatego też przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z inicjatywy samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego i wielkopolskich organiczników z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  -  Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Jego Eminencji jest skromnym uznaniem trudnego do przecenienia wkładu Kardynała -Wielkopolanina -  w Polską Kulturę.(Na zdjęciu: Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” )

Po tej krótkiej serdecznej laudacji Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak udekorował Jego Eminencję przyznaną Mu odznaką. Po chwilach gratulacji dla Dostojnego Laureata, ze strony Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Wojciecha Jankowiaka oraz  ze strony Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Mariana Króla oraz towarzyszącego Mu członka Zarządu Towarzystwa – Dominika Górnego, Jego Eminacja zaprosił przybyłych na chwilę pogawędki. W jej czasie Kardynał żywo interesował się rozwojem wielkopolski, Jego Ziemi Ojczystej, chętnie też dowiadywał się o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i nowych projektach realizowanych przez to  Towarzystwo, a sam ze swojej strony dzielił się doświadczeniami z pracy „watykańskiego ministra nauki i oświaty”, któremu podlegało ponad 300 uniwersytetów katolickich na całym świecie. Kardynał uwagę poświęcił też dopiero co zakończonym Światowym Dniom Młodzieży i roli tych spotkań z Jezusem we współczesnym świecie pełnym zagrożeń i sprzeczności. (Na zdjęciu: pamiątkowe ujęcie. od lewej stoją: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, JE ks Zenon Kardynał Grocholewski i Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.)

We wspomnieniach, do których przeszedł i nawiązał  Kardynał, nie zabrakło  zabawnych anegdot, opisu niecodziennych sytuacji z czasów kiedy Kardynał podróżował po  wszystkich kontynentach, oraz barwnego opisu spotkań ze światowymi osobistościami, Wizytę u Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego zakończyły serdeczne dla Niego życzenia zdrowia, sił i Łask Bożych. Kardynał zrewanżował się serdecznym błogosławieństwem dla Jego gości i tego, co sobą reprezentują.(gg)

Oto Sylwetka Laureata:


Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, Były Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach, w województwie poznańskim. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w roku 1963 z rąk Arcybiskupa A. Baraniaka otrzymał święcenia kapłańskie. Od tego czasu datowała się Jego długa i wielka kariera duchownego, naukowca, wychowawcy nowych pokoleń najpierw w kraju, później zagranicą i na koniec w Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej, gdzie doszedł do wysokich godności w Kościele katolickim. Zenon Kardynał Grocholewski jest autorem wielu wybitnych prac naukowych, publicystycznych, członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, pełnił też wiele ważnych funkcji akademickich, posiada wiele tytułów honorowych, doktoratów honorowych, medali i odznaczeń. W Kościele katolickim ma niekwestionowaną wysoką pozycję,  do której doszedł swą pracą, mądrością i oddaniem Bogu i ludziom. Ks. Zenon Kardynał Grocholewski posiada Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i jest Laureatem Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, oraz Nosicielem Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” - "Za służbę Bogu, Ludziom i Ojczyźnie".


Honorowe Odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
otrzymali czołowi działacze
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

03.06.2016

Dzień 1 czerwca 2016 roku zapisał się w historii Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, jako kolejny, ważny  epizod podkreślający rolę, jaką współcześnie odgrywa ta organizacja wielkopolskich organiczników, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji postaw społecznie pozytywnych, kreowania wzorców osobowych i realizacji projektów pro społecznych. Tego dnia, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w historycznym gabinecie rektorów tej  znakomitej polskiej uczelni, odbyła się kameralna uroczystość wręczenia czołowym działaczom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Odznak Honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych im przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotra Glińskiego, wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Dr Marian Król – twórca i prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Dominik Górny – członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  odznaczonym wręczał wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak w obecności Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. dr hab.  Bronisława Marciniaka. (Na zdjęciu od lewej wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, dekoruje prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”)

Uroczystość w historycznym gabinecie rektorów poznańskiego Uniwersytetu była też okazją do poinformowania przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Wojciecha Jankowiaka, oraz Gospodarza uroczystości, Jego Magnificencję prof. dr hab. Bronisława Marciniaka, o aktualnie prowadzonych pracach Towarzystwa, realizowanych projektach i zamierzeniach na najbliższą przyszłość.(Na pamiątkowym zdjęciu od prawej: Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Bronisław Marciniak, prof. dr hab. rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto UAM )


Godność Wybitnej Osobistości
Pracy Organicznej i Statuetka Złotego Hipolita
dla dr Mariana Króla
twórcy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

12.04.2016

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu ( dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy ), a doktorat z nauk ekonomicznych obronił  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dr Marian Król jest wieloletnim działaczem państwowym, byłym Wojewodą Poznańskim, posłem na Sejm RP dwóch kadencji, byłym członkiem Komisji Konstytucyjnej, oraz członkiem wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest charyzmatycznym, powszechnie szanowanym i uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim i w kraju, jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych, projektów społecznych i kulturalnych. Dr Marian Król jest też autorem  licznych publikacji specjalistycznych z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej, oraz ważnych pozycji książkowych, m.in. opisujących pobyt papieża Polaka, Jana Pawła II w Poznaniu i na Ziemi Wielkopolskiej, (Na zdjęciu: Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, charyzmatyczny twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.)

Dr Marian Król posiada wielu wysokich odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak honorowych. Dr Marian Król pełni też zaszczytną, patriotyczną ogólnopolską oraz światową funkcję Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. W dniu 9 kwietnia 2016 roku podczas Walnego Zebrania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przewodniczący  Kapituły Złotego Hipolita prof. dr hab. Józef Orczyk przekazał dr. Marianowi Królowi dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Statuetkę Złotego Hipolita, decyzją Kapituły nadane Dostojnemu Laureatowi jeszcze w roku ubiegłym. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbiera Statuetkę Złotego Hipolita z rąk przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita, prof. dr hab. Józefa Orczyka ).

Wydarzenie to spotkało się aplauzem zebranych członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którzy gromkimi oklaskami okazali swoją solidarność z decyzją Kapituły Złotego Hipolita. Wszyscy byłi niezwykle usatysfakcjonowani faktem, że Kapituła Złotego Hipolita uznała za słuszne wyróżnić wreszcie Honorową Nagrodą Złotego Hipolita twórcę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, głównego animatora wszelkich wielkich projektów tworzonych przez Towarzystwo, nieustępliwego realizatora tych projektów, a także niezwykłe wrażliwego  działacza społecznego – dr Mariana Króla, prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu: chwila dla fotoreporterów: Prezydent dr Marian Król w otoczeniu najbliższych współpracowników z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: z lewej – dyrektor Biura Towarzystwa, Edmund Dudziński, z prawej – członek Zarządu Towarzystwa, Dominik Górny )

Człowieka, który odnowił dla Polski i utrwala nadal  legendę Hipolita Cegielskiego, przywrócił społeczeństwu pojęcie etosu pracy organicznej, uczestniczy skutecznie  osobistym autorytetem w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce. Przyjmując w dnu 9 kwietnia 2016 roku Honorową Nagrodę Złotego Hipolita, dr Marian Król stał się w środowisku polskich pozytywistów kolejnym ważnym wzorcem osobowym dla młodych generacji nowoczesnych Polaków i Europejczyków.(Na zdjęciu Dostojny Laureat Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – dr Marian Król, z dyplomem i Statuetką Złotego Hipolita w chwilę po odebraniu wyróżnienia ).

Andrzej Saski
Zdjęcia:. Jerzy Gołębiewski Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem