61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Medal „Labor Omnia Vincit”
dla  prof. dr hab, Grzegorza W. Kołodki…

O perspektywach rozwoju
polskiej gospodarki –
spotkanie ekonomiczne
z udziałem dr Mariana Króla.

02.02.2017

Tegoroczne styczniowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału tradycyjnie odbyło się na zaproszenie Prezydenta Klubu – dr. Szczepana Gawłowskiego, Prezesa KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. w siedzibie tej firmy w Poznaniu. Gośćmi specjalnymi spotkania o rekordowej, blisko stuosobowej frekwencji, byli dwaj wybitni ekonomiści: prof. zw. dr hab. Grzegorz W. Kołodko oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, którzy w ciekawych wystąpieniach przedstawili perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. (Na zdjęciu od lewej: Prezydent Towarzystwa im/ Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król z prof. dr hab. Grzegorzem W. Kołodko podczas omawianego spotkania ekonomistów. ).

Rozpoczynając spotkanie Prezydent Szczepan Gawłowski serdecznie powitał przybyłych na spotkanie Gości specjalnych, przypominając ich najważniejsze dokonania. Wśród znamienitych Gośćmi byli także: Marzena Wodzińska – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz zasłużony Poznaniak - Adam Smorawiński. Poza Członkami Wielkopolskiego Klubu Kapitału w spotkaniu uczestniczyli także Członkowie Rotary Club Poznań.

Dokąd zmierza polska gospodarka


Głównym punktem spotkania było wspólne wystąpienie dwóch znanych i cenionych ekonomistów - profesora Grzegorza W. Kołodki oraz profesora Mariana Goryni na temat uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. Pierwszy mówca przedstawił spojrzenie makroekonomiczne, a drugi mezo i mikroekonomiczne na to zagadnienie. Profesor Grzegorz W. Kołodko rozpoczął swe wystąpienie od stwierdzenia, iż żyjemy w czasach tyleż ciekawych, co trudnych i przypomniał kilka ważnych z punku widzenia gospodarki wydarzeń, jakie miały ostatnio miejsce na świecie.

Jak Polska może poprawić swoją obecność w Europie? Najlepszym posunięciem, zdaniem prof. Kołodki, co prawda nieco ryzykownym, ale na pewno dobrym dla biznesu, byłoby przystąpienie Polski do unii walutowej. To historyczna szansa dla Polski – podkreślał profesor Kołodko. Właśnie teraz, gdy decyzyjność jest w jednych rękach, można sprawnie przeprowadzić ten proces, zdecydowanie poprawiając konkurencyjność polskiej gospodarki i pomagając całej strefie euro. Niestety, jak przyznał profesor Kołodko, przy eurosceptycznym podejściu rządu, są niewielkie szanse na ten odważny krok.

Jak stwierdził profesor Kołodko – nastały trudne czasy dla polskiej gospodarki. Nasz udział w gospodarce światowej spada, aby to zmienić trzeba koniecznie doprowadzić do wzrostu PKB, wykorzystując globalizację i patrząc dalej, poza Unię Europejską. Z gospodarczego punktu widzenia ważna jest też poprawa stosunków z Rosją i dynamiczny wzrost eksportu. Zdaniem profesora Kołodki Polskę stać na przyspieszenie, na wzrost gospodarczy na poziomie 4-5%, ale wymaga to odpowiedniej, przemyślanej strategii.

Profesor Marian Gorynia zaprezentował spojrzenie mezo i mikroekonomiczne na rozwój naszej gospodarki. W swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęcił dokumentowi Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, analizując ważne z perspektywy przedsiębiorstw zapisy. Profesor Gorynia pozytywnie ocenił Strategię, jak również założenia ogłoszonej w minionym roku Konstytucji Biznesu. Jeśli ich zapisy będą prawidłowo realizowane, mogą one pozytywnie wpłynąć na polską gospodarkę. Niewątpliwą szansą dla Polski są także miliardy euro, które powinny do nas trafić w ramach unijnej perspektywy 2014-2020. Po niezwykle ciekawych wystąpieniach i dyskusji Prezydent WKK - Szczepan Gawłowski poprosił dr. Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o uroczyste wręczenie profesorowi Grzegorzowi W. Kołodce Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” nadanego temu ekonomiście światowego formatu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w uznaniu dla Jego wielkich zasług naukowych i dorobku w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i praktyce gospodarczej.  (Na zdjęciu od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król dekoruje prof. dr hab. Grzegorza W. Kolodkę Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom zasłużonym dla gospodarki narodowej ).

Wielkopolski Klub Kapitału

Działający już od ponad 24 lat Wielkopolski Klubu Kapitału jest jedną z największych regionalnych organizacji biznesowych w Polsce. Aktualnie zrzesza ponad stu trzydziestu członków, którzy są właścicielami lub menadżerami blisko 250 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 30 000 pracowników.Od początku istnienia Klubu podjęto decyzję, iż wzorcem dla WKK będą brytyjskie kluby przedsiębiorców. Wzorzec ten jest konsekwentnie przestrzegany i wiele działań Klubu inspirowanych jest brytyjskimi tradycjami klubowymi. Głównym celem Klubu jest integracja szerokich kręgów biznesu z terenu Wielkopolski. Cel ten jest realizowany podczas comiesięcznych spotkań klubowych służących wzajemnemu poznaniu się, nawiązaniu kontaktów osobistych oraz wymianie poglądów i doświadczeń. Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego członkom dostępu do decydentów, zarówno  w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym też zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych  z gospodarką. Dla działalności lobbingowej prowadzonej przez WKK, przyjęto wzorce amerykańskie.


Szanowni Członkowie
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Szanowni Sympatycy naszego Towarzystwa,
pozytywiści i organicznicy wielkopolscy…

21.01.2017


Drodzy Przyjaciele!

Tą drogą pragnę podzielić się z Wami informacją, że nasze Towarzystwo przez wiele lat rezydujące w dzierżawionym budynku w Poznaniu, przy ul. Garncarskiej 8, z dniem 1 lutego 2017 roku zmienia swoją siedzibę na bardziej odpowiadającą nowej organizacji pracy Towarzystwa i nowym naszym zadaniom. Nowa siedziba Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego znajduje się w biurowcu, w Poznaniu 61- 823, przy ul. Piekary 17 na VIII piętrze. Po niezbędnej adaptacji, nowa siedziba Towarzystwa będzie dostępna już od 15 lutego 2017 dla wszystkich naszych Członków, Przyjaciół i Interesantów. Pragnę dodać, że wszystkie dotychczasowe numery telefoniczne, numer fax Towarzystwa oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Do zobaczenia w nowej rezydencji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego…

Z pozdrowieniami

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa.


Nowatorska inicjatywa
organiczników wielkopolskich

07.01.2017

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili powstania tej organizacji wielkopolskich organiczników z wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie przejawy przedsiębiorczości Polaków, czego dowodem były i są między innymi  zorganizowane przez Towarzystwo Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów i Usług najpierw o Certyfikat „Dobre bo Polskie”, a następnie, po  wejściu Polski do Unii Europejskiej o Certyfikat „Najlepsze w Polsce”. Takie wyróżnienia certyfikatami w dorocznych edycjach konkursów otrzymało już kilkaset firm i kilkaset produktów i usług, a godło znaku „Najlepsze w Polsce” stało się prestiżowym wyróżnikiem.

Wraz z postępującymi zmianami w sferze gospodarki i rynku, w Polsce, w Europie i świecie, koncentracją wielkiego kapitału i bezpardonową „grą rynkową” międzynarodowych, a często ponadnarodowych korporacji, polscy drobni i mali przedsiębiorcy musieli zmierzać się z coraz trudniejszymi warunkami ekonomicznymi funkcjonowania, z gigantyczną konkurencją i dyktatem wielkich graczy rynkowych – supermarketów, oraz sieci tak zwanych galerii handlowych prowadzonych przez zagranicznych inwestorów. Bardzo często polscy przedsiębiorcy w takich sytuacjach pozostawali bezradni. Pozostawieni sami sobie, bez zaplecza kapitałowego, bez zaplecza prawnego i bez zaplecza poważnego lobbingu na ich rzecz w instytucjach państwowych, samorządowych i organach parlamentu.

Wiele organizacji powstałych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, nakierowanych na sferę gospodarczą, głównie biznesu, dawno już wyczerpało swój zapał, a często zniknęło w ogóle. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego natomiast wierne swojemu statutowi organizacji prospołecznej nie zapomniało o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości i od co najmniej dwóch lat przygotowywało nową formułę tego wspierania. Tak w konsekwencji zrodziła się i zmaterializowała idea Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, jako organizacji służącej wszechstronnie przedsiębiorcom, właśnie w takich obszarach jak szeroko rozumiane doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, w zakresie lobbingu, negocjacji biznesowych, przedsięwzięć innowacyjnych. Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego nawiązał robocze kontakty z poznańskimi wyższymi uczelniami, aby zapewnić sobie znakomitą kadrę wolontariuszy- konsultantów naukowych z wielu dziedzin..( Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, wręcza Ireneuszowi Vowie akt powołania go na funkcję przewodniczącego Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego )

Teraz Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego właśnie wchodzi w okres działania. W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyło się pod przewodnictwem dr Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa, zebranie ustanawiające zarząd Klubu. Przewodniczącym powołany został Ireneusz Vowie z Kancelarii Negocjacyjno - Koordynacyjnej, wiceprezesem został Tomasz Nowaczyk prezes zarządu  spółki Natalii., wiceprezesem Filip Suś prezes Afrykańsko-Polskiej Izby Handlowej, członkiem zarządu Edmund Dudziński dyrektor Biura THC, a sekretarzem Klubu Marek Nowak ( Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, wręcza Tomaszowi Nowaczykowi akt powołania go na funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego.)

Powstanie Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, to cenna, celowa  inicjatywa organiczników wielkopolskich, sytuująca się doskonale we współczesnych, zmieniających się stale realiach ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych. Teraz tylko od polskich przedsiębiorców zależy, jak będą korzystać z tej nowatorskiej oferty dla swego rozwoju i umacniania we własnym zakresie gospodarczego patriotyzmu, w najlepszym rozumieniu  tego pojęcia. (gg)Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem