61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Nestor polskiej socjologii
Laureat Złotego Hipolita 2003
Członek Honorowy
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
prof. dr hab. Andrzej Kwilecki
opublikował fundamentalne dzieło naukowe...

01.10.2016

W dniu 29 września 2016 roku sala w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia naukowego. Oto emerytowany (88 l.) poznański naukowiec-socjolog, zaprezentował uniwersyteckiemu środowisku naukowemu stolicy Wielkopolski swoje najnowsze dzieło, książkę o frapującym tytule „Z pogranicza socjologii i historii – elementy warsztatu badawczego”.Ta niewielka objętościowo pozycja licząca zaledwie 149 stron, otwiera przed czytelnikiem, przede wszystkim socjologiem, zupełnie nowe, nowatorskie podejście do tej dyscypliny naukowej i pozwala też  niepraktykowany dotąd naukowy warsztat badawczy  nie tylko wzbogacić, ale w zasadzie całkowicie zmienić. . (Na zdjęciu okładka książki prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego )

Pogranicze socjologii i historii – za tym pojęciem kryje się głęboka intelektualna  refleksja nestora polskiej socjologii, który jak mało kto, zauważył jaki wpływ ma historia, czyli bieg wydarzeń na socjologię - naukę badającą w systematyczny sposób funkcjonowanie społeczeństw i zmiany w tych społeczeństwach, co więcej w poszczególnych środowiskach społeczeństw, a nawet w jednostkach. Zapowiedź ukazania się książki prof. Andrzeja Kwileckiego i jej promocja w dniu 29 września wzbudziła duże zainteresowanie. Salę w Pałacu Działyńskich wypełnili po brzegi naukowcy uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, rektorzy, profesorowie-koledzy Autora książki, a także Jego byli studenci oraz osobistości z życia politycznego i społecznego. (Na zdjęciu Autor promowanego dzieła – prof. dr hab. Andrzej Kwilecki wśród Osobistości przybyłych do Pałacu Działyńskich )..

Relacja z wydarzenia, jakim była promocja książki naukowca, nie jest miejscem do formułowania recenzji, można tylko pozwolić sobie na spostrzeżenie, iż książkę prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego należy czytać w sposób niekonwencjonalny, ponieważ Autor prowadzi nas do zrozumienia Jego socjologicznego warsztatu badawczego w istocie rzeczy przez osobiste doświadczenie życiowe i cały proces postrzegania otaczającej Go rzeczywistości. Na pozór niewielka i napisana ze swadą literacką książka prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego jest zatem dla wnikliwego, nowoczesnego socjologa dziełem trudnym i zmuszającym do wielu zaskakujących przemyśleń. Jest to książka naukowa, a zarazem publicystyczna i  ożywcza. (Na zdjęciu delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – od lewej w kole dyr. Edmund Dudziński oraz członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny.)

Uroczystość w Pałacu Działyńskich stała się okazją do wystąpień  prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej, która w serdecznych i ciepłych słowach przedstawiła zebranym sylwetkę prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego i Jego wielki dorobek naukowy, oraz wystąpienia prof. dr hab. Witolda Molika, który omówił wyjątkowy proces badawczy jaki w pracy naukowej stosował Autor.  Z serdecznymi słowami do Autora zwrócił się też przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dyrektor Bura Towarzystwa – Edmund Dudziński. Oczywiście głos zabrał też Autor książki opowiadając – chwilami żartobliwie -  o tym, co było przyczyną  ujawnienia się jego zainteresowań naukowych i początkiem kariery badawczej – między innymi była to sztuka, muzyka, ciekawość świata i ludzi, a nawet historia szachów, zrozumienie tej intelektualnej dziedziny zabawy  i wreszcie sama mistrzowska gra w szachy. (Na zdjęciu dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Edmund Dudziński z serdecznymi słowami gratulacji i uznania w imieniu całego środowiska Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwrócił się do Autora.)

Podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich - prof. dr. hab. Andrzej Kwilecki jest członkiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Honorowym Członkiem Towarzystwa oraz Laureatem Honorowej Nagrody Złotego Hipolita - nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszego Towarzystwa. Do Pałacu Działyńskich na promocję Książki Profesora przybyli: dyrektor Biura Towarzystwa - Edmund Dudziński i członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny.  Z okazji wydania książki prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego dyrektor Edmund Dudziński w towarzystwie Dominika Górnego przekazał Dostojnemu Autorowi, przyznane Mu przez prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla „Medal Okolicznościowy z Okazji 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego” oraz „Medal Pamiątkowy 250-lecia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Profesor dziękując za te wyróżnienia stwierdził: „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawsze potrafiło doceniać ludzi, którzy swoje życie poświęcili pracy organicznej. I tak się zdarzyło, że dostrzegło także i mnie. Jestem wzruszony”.(Na zdjęciu: dyrektor Edmund Dudziński przekazuje Dostojnemu Profesorowi medale  przesłane przez  prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla.)

Uroczystość była wzbogacona recitalem muzycznym w wykonaniu Marty Wryk,  - mezzosopran i Laury Sobolewskiej - fortepian.

Andrzej Saski
Foto: Jerzy Gołębiewski ®2016

___________________________________________

A oto Sylwetka prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego
Członka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Honorowego Członka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Wielokrotnego Członka Kapituł Honorowego I Złotego Hipolita

Andrzej Kwilecki urodził się 23 października 1928 roku w Kwilczu (pow. Międzychód). Drugą wojnę światową przeżył na wysiedleniu w Generalnej Guberni, z czym łączyła się powojenna nauka najpierw w gimnazjum w Krośnie {1945), następnie w latach 1946- -1948 w Krakowie (Gimnazjum i Liceum Humanistyczne im. Króla Jana III Sobieskiego). We wrześniu 1948 roku zamieszkał w Poznaniu. Studiował na dwóch kierunkach uniwersyteckich; prawie i socjologii. W grudniu 1952 roku otrzymał tytuł magistra w tych dwóch dziedzinach. W toku studiów utrzymywał się z różnych zajęć, między innymi w latach 1950-1951 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Raczyńskich, z której został zwolniony ze względu na „obcość klasową". Z tych samych powodów pozbawiono go - po miesiącu od przyznania - stypendium studenckiego.

W latach 1954-1958 zatrudniony był na podstawie nakazu pracy w Szkole Podstawowej nr 42 w Poznaniu. W 1958 roku rozpoczął pracę naukową. Na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza zdobywał stopnie naukowe doktora {1964), doktora habilitowanego (1969), profesora (1976). W latach 1958-1972 pracował w Instytucie Zachodnim. Na UAM od 1 kwietnia 1972 roku: dyrektor Instytutu Socjologii (1972-1981), prorektor (1982-1984). W latach 1975-1990 członek redakcji „Studiów Socjologicznych", 1982-1990 zastępca redaktora naczelnego „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego", 1985-1987 przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu w 1976 i 1979 roku. W latach 1999-2009 prowadził seminarium magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
( Wg książki "Z pogranicza socjologii i historii")


Powiatowa inauguracja
roku szkolnego w Złotowie
z Hipolitem Cegielskim w tle...

07.09.2016

1 września 2016 roku, w historycznym Złotowie - za datę powstania miasta uznaje się rok 1370 – dokładnie o godzinie 11.00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 połączona z nadaniem imienia Hipolita Cegielskiego szkołom zrzeszonym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nieposiadającym jeszcze patrona. (Na zdjęciu: Od lewej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego oraz dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w chwilę po przybyciu na uroczystość w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  )

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w złotowskich szkołach było wydarzeniem szczególnym, zamykającym trwające ponad rok starania o wybranie i nadanie tym szkołom, które dotąd nie miały patrona, taką właśnie postać. Jak wspomina dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Andrzej  Hencel, decyzja w sprawie wyboru patrona dla szkół nie była łatwa, ponieważ zgłaszano wiele kandydatur. . W rezultacie jednak uznano, że patronem szkół będzie Hipolita Cegielski, historyczna, legendarna  postać Wielkopolski.  I tak się też stało.(Na zdjęciu: tablica z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego i inskrypcją Jego przesłania, ufundowana złotowskim szkołom na pamiątkę nadanie szkołom w Złotowie imienia Hipolita Cegielskiego.)

Zanim jednak zapadła ostateczna decyzja w sprawie szkól zrzeszonych w Centrum Kształce-nia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, całemu procesowi nadawania szkołom imienia Hipolita Cegielskiego prawną procedurę zatwierdziła  Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku. Ten ważny, mądry i dalekowzroczny dokument Rady Powiatu z satysfakcją poniżej publikujemy.

UCHWAŁA Nr XXV/150/2016
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum ogól-nokształcącego, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego technikum, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej szkoły policealnej, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4, 5A, 5B i 5E do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 roku nadaje się Technikum Nr 1 w Złotowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Złotowie, Szkole Policealnej dla Młodzieży w Złotowie, III Liceum Ogólnokształcącemu w Złotowie, Technikum Nr 3 w Złotowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcącemu w Jastrowiu, Technikum Nr 1 w Jastrowiu, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jastrowiu, imię Hipolita Cegielskiego.

§ 2. Ustala się pełne nazwy szkół, o których mowa w § 1 w następującym brzemieniu:
1.    „Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
2.    „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie’,
3.    „ Szkoła Policealna dla Młodzieży im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
4.    „ III Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
5.    „ Technikum Nr 3 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
6.    „ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
7.    „ I Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”,
8.    „ Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”,
9.    „ Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie


Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814) stanowiący, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podej-mowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

§ 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego technikum, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej szkoły policealnej, stanowiących odpo-wiednio załączniki nr 4, 5A, 5B i 5E do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 ze zm.) stanowiący, że organ prowadzący nadaję szkole imię na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie złożył w dniu 9 czerwca 2016 roku wspólny wniosek Rady Pedagogicznej CKZiU, Rad Rodziców oraz Samorządów Uczniowskich o nadanie imienia Hipolita Cegielskiego następującym szkołom:

-    Technikum Nr 1 w Złotowie,
-    Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Złotowie,
-    Szkole Policealnej dla Młodzieży w Złotowie
-    III Liceum Ogólnokształcącemu w Złotowie,
-    Technikum Nr 3 w Złotowie,
-    Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Złotowie,
- 1 Liceum Ogólnokształcącemu w Jastrowiu,
-    Technikum Nr 1 w Jastrowiu,
-    Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jastrowiu.

Wybór patrona był świadomy, przemyślany i akceptowany przez całą społeczność szkolną. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Starosta Złotowski

/-/ Ryszard Goławski

W dniu inauguracji roku szkolnego wszystkie szkoły zrzeszone w Centrum Kształcenia Za-wodowego i Ustawicznego mają już pełne nazwy: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie; Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie: Technikum Nr 3 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu.

Inicjatywa nadania złotowskim szkołom im. Hipolita Cegielskiego spotkała się z żywym zainteresowaniem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którego prezydent – dr Marian Król z satysfakcją poparł wszelkie działania w tej kwestii i nasze Towarzystwo w poczyniło starania, aby złotowską uroczystość w dniu 1 września wzbogacić. Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 do Złotowa przybyła delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem prezydenta – dr Mariana Króla, a wyjątkową  Osobistością tej delegacji była Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego.(Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król gratulował młodzieży i nauczycielom wyjątkowego, znakomitego patrona ich szkół)

Obecność prawnuczki Hipolita Cegielskiego na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nadała szczególną wymowę nie tylko odczuciom młodzieży, zespołom nauczycielskim i szkołom, ale całej społeczności miasta Złotów, które stało się wzorem nowoczesnej edukacji opartej na wzorach pracy organicznej, której rzecznikiem był Hipolita Cegielski.

W czasie uroczystości prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król pogratulował szkołom ich patrona i wyraził uznanie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które zrzesza szkoły złotowskie, rozwija je i gwarantuje wysoki poziom nauczania. Następnie prezydent dr Marian Król przekazał na ręce dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -  Andrzeja  Hencla, honorową Statuetkę Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: Moment przekazania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Honorowej Statuetki Hipolita. Statuetkę z rąk prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Mariana Króla ( z lewej ) odbiera dyrektor CKZiU Andrzej Hencel).

Natomiast prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska Doerffer z wielkim wzruszeniem podziękowała za tablicę pamiątkową umieszczoną przy głównym wejściu do szkoły przy ulicy Norwida, tablicy z cytatem z wypowiedzi Hipolita Cegielskiego: „Chcemy wspólnymi siłami wychować młodzież wzorową, w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno, jak i w przemyśle…”. (Na zdjęciu: Zofia Cegielska-Doerffer przy tablicy pamiątkowej)

Na zakończenie uroczystości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyróżnił kilka osobistości złotowskich odznaczając je Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit”. Laureatami tego medalu nadawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego są: Mirosław Mincewicz - dyrektor wydziału oświaty i promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie, Ryszard Goławski - Starosta Złotowski oraz Jadwiga Harbusińska -Turek - przewodnicząca Rady Powiatowej w Złotowie. (Na zdjęciu od lewej: Dr Marian Król - prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, laureaci Srebrnego Medalu "Labor Omnia Vincit"; Mirosław Mincewicz - dyrektor wydziału oświaty i promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie, Ryszard Goławski - Starosta Złotowski, Jadwiga Harbusińska -Turek - przewodnicząca Rady Powiatowej w Złotowie, następnie stoją: Zofia Cegielska-Doerffer - Prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Andrzej Hencel - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Dominik Górny - członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Edmund Dudziński - dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego).

.(gg-foto: archiwum CKZiU). 


Książe Kościoła
Ks Zenon Kardynał Grocholewski
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”

05.08.2016

W dniu 4 sierpnia 2016 roku, Jego Eminencji ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, w Jego poznańskiej rezydencji na Ostrowie Tumskim, w godzinach popołudniowych wizytę złożyli. przedstawiciele Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, aby przekazać Dostojnemu Gospodarzowi przyznaną Mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Samorząd Terytorialny reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  – Wojciech Jankowiak, natomiast Towarzystwo, którego ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest Członkiem Honorowym – reprezentowali: prezydent Towarzystwa - dr Marian Król oraz lider Młodych Pozytywistów w Towarzystwie i członek Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny. (Na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak dekoruje JE ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego Odznaką Honorową :Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Foto archiwum )

Jego Eminencja. Ks. Zenon Kardynał Grocholewski serdecznie powitał przybyłych i wyraził wielkie zadowolenie z przyznanego Mu wyróżnienia. Z uwagą i wzruszeniem wysłuchał tez uzasadnienia przyznania Mu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jakie wygłosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak. Stwierdził on między innymi, że ks. Zenon Kardynał Grocholewski pełniąc ( do czasu przejścia na emeryturę)  obowiązki Prefekta Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, podczas Jego licznych wieloletnich kontaktów z uczelniami katolickimi na świecie, zawsze i wszędzie przypominał o Ojczysty kraju, opowiadał o Polsce i jej kulturze podczas okazjonalnych wykładów, a sam fakt, że w Stolicy Apostolskiej doszedł do wysokiego stanowiska Prefekta Kongregacji, był odbierany jako przejaw polskiej wysokiej kultury chrześcijańskiej. Dlatego też przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z inicjatywy samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego i wielkopolskich organiczników z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  -  Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Jego Eminencji jest skromnym uznaniem trudnego do przecenienia wkładu Kardynała -Wielkopolanina -  w Polską Kulturę.(Na zdjęciu: Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” )

Po tej krótkiej serdecznej laudacji Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak udekorował Jego Eminencję przyznaną Mu odznaką. Po chwilach gratulacji dla Dostojnego Laureata, ze strony Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Wojciecha Jankowiaka oraz  ze strony Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Mariana Króla oraz towarzyszącego Mu członka Zarządu Towarzystwa – Dominika Górnego, Jego Eminacja zaprosił przybyłych na chwilę pogawędki. W jej czasie Kardynał żywo interesował się rozwojem wielkopolski, Jego Ziemi Ojczystej, chętnie też dowiadywał się o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i nowych projektach realizowanych przez to  Towarzystwo, a sam ze swojej strony dzielił się doświadczeniami z pracy „watykańskiego ministra nauki i oświaty”, któremu podlegało ponad 300 uniwersytetów katolickich na całym świecie. Kardynał uwagę poświęcił też dopiero co zakończonym Światowym Dniom Młodzieży i roli tych spotkań z Jezusem we współczesnym świecie pełnym zagrożeń i sprzeczności. (Na zdjęciu: pamiątkowe ujęcie. od lewej stoją: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, JE ks Zenon Kardynał Grocholewski i Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.)

We wspomnieniach, do których przeszedł i nawiązał  Kardynał, nie zabrakło  zabawnych anegdot, opisu niecodziennych sytuacji z czasów kiedy Kardynał podróżował po  wszystkich kontynentach, oraz barwnego opisu spotkań ze światowymi osobistościami, Wizytę u Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego zakończyły serdeczne dla Niego życzenia zdrowia, sił i Łask Bożych. Kardynał zrewanżował się serdecznym błogosławieństwem dla Jego gości i tego, co sobą reprezentują.(gg)

Oto Sylwetka Laureata:


Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, Były Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach, w województwie poznańskim. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w roku 1963 z rąk Arcybiskupa A. Baraniaka otrzymał święcenia kapłańskie. Od tego czasu datowała się Jego długa i wielka kariera duchownego, naukowca, wychowawcy nowych pokoleń najpierw w kraju, później zagranicą i na koniec w Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej, gdzie doszedł do wysokich godności w Kościele katolickim. Zenon Kardynał Grocholewski jest autorem wielu wybitnych prac naukowych, publicystycznych, członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, pełnił też wiele ważnych funkcji akademickich, posiada wiele tytułów honorowych, doktoratów honorowych, medali i odznaczeń. W Kościele katolickim ma niekwestionowaną wysoką pozycję,  do której doszedł swą pracą, mądrością i oddaniem Bogu i ludziom. Ks. Zenon Kardynał Grocholewski posiada Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i jest Laureatem Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, oraz Nosicielem Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” - "Za służbę Bogu, Ludziom i Ojczyźnie".Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem