61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
 

Uroczysta inauguracja
Roku Hipolita Cegielskiego

08.01.2013

W niedzielę, 6 stycznia w Archikatedrze Poznańskiej uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję, Metropolitę Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, w obecności licznie przybyłych obywateli miasta Poznania oraz wielu delegacji Wielkopolan, którzy zjechali z całego regionu, w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z jego Prezydentem – dr Marianem Królem na czele, w obecności prawnuczki Hipolita Cegielskiego – Zofii Cegielskiej-Doerffer, dokonała się oficjalna inauguracja Roku Hipolita Cegielskiego.

W ten sposób wypełnione zostały Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które ustanawiały rok 2013 – rok dwusetnej rocznicy urodzin  Hipolita Cegielskiego – Rokiem tego  wybitnego polskiego intelektualisty i patrioty, rzecznika pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce, postaci, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, stała się z imienia i nazwiska powszechnie znaną i szanowaną na rynkach światowych Polską Marką. Dzięki czemu w latach międzywojennych lokomotywy z zakładów H. Cegielski wędrowały do dalekich Indii, a po drugiej wojnie światowej silniki okrętowe wytwarzane w HCP były poszukiwane jako najlepsze na  świecie.

Uroczysta inauguracja obchodów Roku Hipolita Cegielskiego w Archikatedrze poznańskiej, w patriotycznej i religijnej atmosferze, ponownie potwierdziła znaczenie legendy Hipolita Cegielskiego dla współczesnych pokoleń, jako wzorca pracy organicznej, skutecznej, twórczej, stanowiącej o dobrobycie społeczeństwa i sile ekonomicznej państwa. W niezwykle mądrych i pięknych słowach przypomniał o tym Jego Ekscelencja, Metropolita Poznański, arcybiskup dr Stanisław Gądecki, na zakończenie koncelebrowanej przez Niego Eucharystii.

Zebrani wierni  wypełniający po  brzegi poznańską historyczną świątynię, słowa swojego arcybiskupa przyjęli w ciszy i w głębokim zamyśleniu, słuchając przywołanego stwierdzenia  Hipolita Cegielskiego, który przez 170 laty pisał: „ Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród”.

„Rok Hipolita Cegielskiego” -  stał się już historycznym i kulturowym faktem. W roku tym w Poznaniu i w całej Wielkopolsce odbędzie się wiele imprez naukowych, kulturalnych oraz wydarzeń społecznych przypominających postać i legendę Hipolita Cegielskiego, wskazując Go jako stale aktualny i ważny wzorzec patriotyzmu i pracy dla dobra ogółu.  Uroczystości i imprezy poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu odbędą się  w uczelniach wyższych, szkołach podstawowych i średnich, w licznych instytucjach samorządowych i organizacjach społecznych.  Koordynatorem wszelkich tego typu wydarzeń związanych z Rokiem Hipolita Cegielskiego, jest Towarzystwo Jego imienia oraz Prezydent tego Towarzystwa, dr Marian Król, z którego inicjatywy rok 2013 ustanowiony został w całej Polsce rokiem wielkiego Polaka, wzorowego Wielkopolanina, bohatera pracy organicznej.(gg)

 

 


Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

20.12.2012

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przygotowując się do godnego uczczenia w roku 2013 dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, legendy Wielkopolski i Poznania, intelektualisty, patrioty i organicznika – przedsiębiorcy, prekursora nowoczesnego polskiego przemysłu maszyn rolniczych, w latach międzywojennych polskiej marki znanej i szanowanej na światowym rynku, wystąpiło do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały ogłaszającej w naszym kraju rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego. Inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego spotkała się z życzliwy przyjęciem w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która sprawie nadała bieg legislacyjny. Poniżej prezentujemy dokumenty sejmowe dotyczące procesu legislacji oraz uchwaloną już Uchwałę.

Dziękując Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej za życzliwą akceptację inicjatywy naszego Towarzystwa, pragniemy w sposób szczególny podziękować parlamentarzystom, członkom Komisji Kultury i Środków Przekazu za to, że Uchwałę zaakceptowali jednogłośnie, dając dowód swego uznania i wysokiego szacunku dla pamięci Hipolita Cegielskiego, którego w Uchwale Komisja Kultury i Środków Przekazu wskazała jako godny naśladowania wzorzec polskiej przedsiębiorczości.

Oto kolejne dokumenty obrazujące proces legislacyjny:

Druk nr 868

Warszawa, 26 października 2012 r.

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencja Komisja Kultury i Środków Przekazu KSP-021-8/2012

Pani
Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu, Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi projekt uchwały: - w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem uchwały został upoważniony poseł Maciej Łopiński.

Przewodnicząca Komisji
(-) Iwona Śledzińska-Katarasińska

Uchwała

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

W dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wyjątkowemu patriocie, twórcy nowoczesnego polskiego przemysłu, działaczowi gospodarczemu, intelektualiście, nauczycielowi i publicyście. W naszej historii gospodarczej nazwisko Cegielski jest marką. Marką polską szeroko znaną w świecie począwszy od czasów wystawy paryskiej w końcu XIX wieku aż po współczesność, w której znakomicie zapisały się silniki okrętowe z zakładów H. Cegielski.

W przekonaniu, że przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom zachowują dziś szczególną aktualność Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

Uzasadnienie

„Urodzony się 6 stycznia 1813 roku w Ławkach koło Gniezna, doktor filozofii, autor licznych publikacji naukowych, Hipolit Cegielski był nauczycielem języka polskiego i języków starożytnych w poznańskim gimnazjum. Mimo wybitnych osiągnięć pedagogicznych władze pruskie z przyczyn politycznych zakazały mu wykonywania zawodu.

Pozbawiony środków do życia otworzył mały sklep z narzędziami rolniczymi, który szybko rozwinął w dobrze prosperującą fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Prowadząc i ciągle rozbudowując firmę kontynuował pracę naukową publikując zarówno rozprawy filologiczne jak i książki techniczne. Był m.in. autorem pierwszego podręcznika pt. „Narzędzia i machiny rolnicze".

Jako zwolennik „pracy organicznej" działał na rzecz rozwoju przemysłu i handlu nie tylko kierując własnym przedsiębiorstwem, ale też prowadząc rozległą działalność społeczną. Będąc założycielem i członkiem licznych towarzystw odgrywał znaczącą rolę w życiu obywatelskim Wielkopolski. Był m.in. wiceprezesem Towarzystwa Pomocy Naukowej, prezesem Towarzystwa Przemysłowego i Centralnego Towarzystwa Gospodarczego oraz wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był również gorącym zwolennikiem reformy szkolnictwa.

W 1848 r. założył w Poznaniu pierwszy niezależny dziennik - "Gazetę Polską", której był redaktorem naczelnym.

W działalności politycznej skupiał się na pracy posła do sejmu pruskiego, gdzie mocno sprzeciwiał się polityce germanizacyjnej.

Dziełem Hipolita Cegielskiego był awans cywilizacyjny Wielkopolski i Polski. Fabryka, przez niego założona została rozbudowana w okresie międzywojennym, będąc ośrodkiem innowacji i postępu technicznego. Po II wojnie światowej zapisała się w historii nie tylko jako producent wysokiej klasy silników okrętowych: to strajk jej pracowników zapoczątkował Poznański Czerwiec i przemiany październikowe 1956 roku.

Hipolit Cegielski, przemysłowiec i społecznik, polityk i intelektualista, dziennikarz i charyzmatyczny mówca był także kochającym mężem i ojcem zatroskanym o zdrowie i pomyślność rodziny.

Ten orędownik pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, jest dziś symbolem harmonijnej symbiozy ideałów humanistycznych, wiedzy i kultury osobistej z głębokim zrozumieniem dla spraw materialnych, rozwoju przemysłu i gospodarki”.

Uchwała
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego
podjęta została jednogłośnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej


Rok 2013 został ogłoszony
Rokiem Hipolita Cegielskiego

30.10.2012

W dniu 6 stycznia 2013 roku upłynie dwusetna rocznica urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego – nauczyciela, filologa, przemysłowca, wydawcy i działacza społecznego, Człowieka, który stał się legendą Wielkopolski, jako wzorzec skutecznego działania, ikona pracy organicznej, którego nazwisko z czasem stało się także polską marką towarową  na światowych rynkach maszyn, silników okrętowych i lokomotyw, a On sam w historii gospodarczej Polski uznany został, jako prekursor nowoczesnego, wydajnego, inteligentnego, stale modernizującego się przemysłu.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, od chwili zaistnienia systematycznie odnawia legendę tego Wybitnego Wielkopolanina, Wybitnego Polaka, upowszechnia ideały pracy organicznej i przybliża Jego postać nowym pokoleniom, aby w ten sposób zaszczepiać w młodych umysłach i sercach szacunek dla pracy, dla pragmatycznej działalności, dla rzetelności, stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i w konsekwencji dla tworzenia własnej kariery, która ma służyć także ogółowi – Polsce.

Wśród licznych działań i przedsięwzięć Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, najbardziej widocznym przykładem okazało się wystawienie w Poznaniu, blisko historycznego, poznańskiego   miejsca zamieszkania i pracy Hipolita Cegielskiego, Jego pomnika. Odsłonięcie w 2009 roku tego monumentu było dla obywateli Poznania, dla Wielkopolan wielkim wydarzeniem i świętem. Pomnik Hipolita Cegielskiego stał się wkrótce symbolem, przypominającym piękną i zarazem zdumiewającą, patriotyczną tradycję Wielkopolskiej Ziemi i jej pracowitych mieszkańców.

Teraz, w związku ze zbliżającą się dwusetną rocznicą urodzin Hipolita Cegielskiego, Towarzystwo Jego imienia, reprezentowane przez prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, podjęło starania o to, aby władze samorządowe  województwa wielkopolskiego ogłosiły rok 2013 w województwie, jako Rok Hipolita Cegielskiego. I dzisiaj, z wielką satysfakcją Towarzystwo może poinformować, że w dniu 29 października 2012 roku podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni podjęli jednomyślnie uchwałę (jej pełny tekst zgodnie z procedurą będzie opublikowany około 6 listopada 2012 roku, na stronach internetowych, w adresie: www.bip.umww.pl) w której, cytuję: „Sejmik ogłasza rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego, w celu uczczenia dwusetnej rocznicy Jego urodzin”.

W dołączonym do uchwały załączniku Sejmik Województwa Wielkopolskiego między innymi stwierdza: „ Apelujemy do placówek oświatowych i naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa o uczczenie w szczególny sposób przypadającej w przyszłym roku rocznicy narodzin tego wielkiego Wielkopolanina. Pragniemy, by przy tej okazji popularyzowano wiedzę i kultywowano pamięć o tym, nie zawsze docenianym, bohaterze polskiej historii, którego działalność odcisnęła niezatarte piętno na charakterze naszego regionu. Wierzymy głęboko, że przypomnienie Jego dzieła przyniesie restytucję ideałów, które w XIX i XX wieku przyświecały wielu Wielkopolanom w działalności publicznej”.

Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego znajdzie swoje skuteczne odbicie w licznych, przygotowywanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wydarzeniach, jakie odbywać się będą w całym roku 2013. A wydarzeń tych będzie wiele, między innymi przygotowywane  są  konferencje naukowe dotyczące działalności Hipolita Cegielskiego, spotkania tematyczne, seminaria historyczne, imprezy kulturalne i wiele innych wydarzeń w całej Wielkopolsce.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z uznaniem witając uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego jest w pełni przekonane, że Rok Hipolita Cegielskiego - i towarzyszące mu wydarzenia naukowe, kulturalne, społeczne - znajdzie mocny rezonans w całej Polsce, przypominając o naszej historii, tradycji i wierności patriotycznym zasadom, na których wyrosła nie tylko organiczna praca, a później legenda Hipolita Cegielskiego, ale także które wcześniej miały wpływ na zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, na skuteczny trud rozwoju gospodarczego w odrodzonej po 1918 roku Rzeczypospolitej. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest przekonane, że Rok Hipolita Cegielskiego doda też blasku współczesnej Wielkopolsce, stanie się ważnym czynnikiem promującym nasz region, jego możliwości i dokonania. (g) Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem