61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Medal „Labor Omnia Vincit”
dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
gen. prof. dr hab. Stanisława Kozieja

05.10.2011

We wtorek, 4 października 2011 roku dokonała się inauguracja nowego roku akademickiego w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas której honorowym gościem i autorem wykładu inaugurującego był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady, prof. dr hab. Stanisław Koziej. Na uroczystość inauguracyjną przybyli też licznie zaproszeni goście spoza uczelni, między innymi wojewoda wielkopolski – Piotr Florek, przedstawiciele władz samorządowych, do nowej auli uniwersyteckiej przybył też Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król. Inauguracje rozpoczął dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – prof. dr hab. Tadeusz Wallas, który serdecznie powitał gościa honorowego – gen. Stanisława Kozieja, informując, że wizyta szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego związana była z faktem uruchomienia w Wydziale nowego kierunku, pod nazwa „Bezpieczeństwo Narodowe” i chęcią przekazania informacji o BBN dla studentów tego nowego, cieszącego się dużym zainteresowaniem kierunku. (Na zdjęciu: dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – prof. dr hab. Tadeusz Wallas otwiera inaugurację nowego roku akademickiego w Wydziale )

Generał Stanisław Koziej, swoim wykładem nie zawiódł pokładanych w nim nadziej. Omawiając rolę i zadania BBN, podzielił się wieloma interesującymi refleksjami na temat tworzenia nowoczesnej struktury tego ważnego – w każdym państwie – obszaru, obejmującego niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa i życia obywateli. Wykład generała-profesora spotkał się z wielkim zainteresowaniem i gromkimi oklaskami na koniec. Okazało się, że zagadnienia bezpieczeństwa narodowego są na tyle poważne, iż utworzenie studiów o tym kierunku było znakomitą decyzja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.(Na zdjęciu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej, daje wykład o wszystkich aspektach bezpieczeństwa narodowego )

W końcowej fazie ceremonii inauguracyjnej byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia, uhonorowania generała, prof. dr hab. Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznanym Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”, nadawanym osobistościom, które legitymują się szczególnym wkładem pracy dla dobra wspólnego. Stanisław Koziej, w okresie całej swojej działalności w wojsku, służbie państwowej, w nauce i teraz jako szef BBN, na takie wyróżnienie w pełni zasłużył sobie. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król informuje o przyznaniu generałowi Stanisławowi Koziejowi Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” i omawia Jego zasługi dla państwa i nauki )

Odzwierciedlenie Jego zasług znalazło wyraz w laudacji wygłoszonej przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy – pułkownika w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza. Po tej znakomitej i wielce interesującej laudacji ( publikujemy ją poniżej) aktu dekoracji Stanisława Kozieja Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” dokonał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w towarzystwie wojewody wielkopolskiego – Piotra Florka oraz profesury Wydziału. Laureat, general, prof. dr hab. Stanisław Koziej z wielkim ukontentowaniem przyjął wyróżnienie, z zainteresowaniem oglądając medal z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego, a następnie serdecznie podziękował za wyróżnienie. (Na zdjęciu moment dekoracji gen. Stanisława Kozieja Medalem „Labor Omnia Vincit”. Od prawe Laureat – gen. prof. dr. hab. Stanisław Koziej, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i wojewoda wielkopolski – Piotr Florek.)

To podziękowanie Laureata zmieniło się w krótki, ale jakże interesujący ponowny wykład prof. Stanisława Kozieja, tym razem na temat ideałów pracy organicznej, legendy Hipolita Cegielskiego i specyfiki Poznania i Wielkopolski jako obszarów pielęgnujących etos pracy.

Inaugurację nowego roku akademickiego w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zakończyło tradycyjne Gaudeamus. Studentom pierwszego roku studiów Bezpieczeństwa Narodowego życzenia sukcesów złożył szef BBN – gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej. Nie ma wątpliwości, że studenci przyjęli to jako poważne zobowiązanie do solidnej nauki…

 

Na zdjęciu pierwszym Laureat, gen, prof. dr hab. Stanisław Koziej – z prawej – z dużym zainteresowaniem ogląda otrzymany od Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla Medal „Labor Omnia Vincit”. Na zdjęciu drugim ujęcie pamiątkowe: od prawej – gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej, szef BBN, dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Piotr Florek – wojewoda wielkopolski i płk. w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego )
 

Oto laudacja na cześć generała prof. dr .hab. Stanisława Kozieja
wygłoszona przez pułkownika Stanisława Tomaszkiewicza.

 

Magnificencjo, Panie Profesorze,
Panie Prezydencie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Panie i Panowie Profesorowie,
Szanowni i dostojni zgromadzeni Goście,
Drodzy Studenci,
Szanowni Państwo!

 

Jestem wielce rad, że przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki któremu Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego postanowił przyznać Srebrny Medal Hipolita „Labor Omnia Vincit” - „Praca wszystko zwycięża” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Zaznaczam, że będzie to tylko przegląd osiągnięć naszego Laureata, i to oczywiście niekompletny w swej objętości, zawierający raczej tylko hasła. Jako laudator Jego osoby, z przyjemnością przypomnę niektóre aspekty działalności wojskowej, naukowej i państwowej. Dorobek Jego jest ogromny: dorobek żołnierza Wojska Polskiego, dorobek profesora doktora habilitowanego, dorobek państwowca – doradcy, podsekretarza i sekretarza stanu, ministra. Sam dorobek autorski skłania do szczególnego wyróżnienia. Laureat Medalu jest bowiem autorem i współautorem ponad 1000 publikacji z szerokiej dziedziny wojska, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego, w tym kilkunastu podręczników i książek.

I na dowód parę pozycji, których tytuły i mnie są miłe, jako człowiekowi kultywującemu w sercu wojskowy pierwiastek. Najważniejsze z nich to: „Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego”, „Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego”, wielce intrygujący tytuł: „Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku”, i przytaczam dalej pozycje współautorskie: „Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem”, „Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich”, „Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki”, „Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”.

Nasza wyróżniona Osoba – profesor doktor habilitowany – specjalizuje się głownie w strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności), w tym także w strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. W obrębie tej tematyki prowadzi wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz
w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej. Jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktyczny Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej, pełniący tam m.in. funkcję kierownika studium doktoranckiego, zastępcy i kierownika katedry oraz dziekana wydziału.

Laureat Medalu był promotorem dociekań wielu prac magisterskich i doktorskich. Inicjatorem i współtwórcą Wyższych Kursów Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji państwowej. Nasz Laureat – generał brygady – jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ukończył również szereg kursów i akademii zagranicznych. Pełnił służbę na stanowiskach dowódczych
i sztabowych w jednostkach wojskowych, Dowództwie Okręgu i Sztabie Generalnym WP. Brał udział w roli szefa w polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, sprawował funkcję Zastępcy Szefa Misji OBWE w Gruzji. Był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej.

Gdy nasza młoda polska demokracja w latach dziewięćdziesiątych nabierała rozpędu, nasz Laureat był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organizatorem i koordynatorem narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Głównym autorem „Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w NATO oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej”. To kolejny aspekt – państwowy rozdział działalności – laureata Medalu „Labor Omnia Vincit”, i jego role: zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Obronnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, doradcy Rzecznika Praw Obywatelskich, a w Ministerstwie Obrony Narodowej: dyrektora Departamentu Systemu Obronnego, doradcy Ministra i Podsekretarza Stanu.

Laureat nasz był wielokrotnie odznaczony i wyróżniany. Otrzymał między innymi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złote Medale: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

Szanowni Zebrani!

Wszystko to, co powiedziałem, nasz Laureat osiągnął dzięki uporowi osobistemu i wkładanej pracy. Bez wątpliwości te cechy pozwalają mu być ekspertem i autorytetem w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego. Powiem, że wszyscy byliśmy co do tego zgodni, my jako wnioskujący Związek Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 

Cieszę się, że dzisiejsze miejsce – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, najzacniejszej wielkopolskiej Uczelni, i nasze tu spotkanie na uroczystości inauguracji roku akademickiego i rozpoczęcie nauki na nowym kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”, jest okazją również do niecodziennej ceremonii, jaką jest udekorowanie Srebrnym Medale Hipolita „Labor Omnia Vincit” - „Praca wszystko zwycięża” Pana generała brygady profesora doktora habilitowanego ministra Stanisława Kozieja, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


Prezydent miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski
Liderem Pracy Organicznej

23.09.2011

We wtorek, 20 września 2011 roku, w Krakowie, w siedzibie prezydenta miasta Krakowa, odbyła się kameralna, ale wielce znacząca uroczystość przekazania prezydentowi tego królewskiego grodu, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu godności Lidera Pracy Organicznej przyznanej Mu przez Kapitułę Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego - którą stanowi elita intelektualistów reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media – oraz uroczyste równoczesne wręczenia Dostojnemu Laureatowi związanej z wyróżnieniem Statuetki Honorowego Hipolita. (Na zdjęciu spotkanie w gabinecie Prezydenta Krakowa. Od lewej Zofia Anna Gołubiew, Andrzej Niżnik, Piotr Kazimierz Skalski, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król, Ojciec prof. Andrzej A. Napiórkowski, Paulin oraz zwrócony bokiem prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.) 

W uroczystości udział wzięli dotychczasowi krakowscy laureaci godności Lidera Pracy Organicznej: Zofia Anna Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Piotr Kazimierz Skalski – znany przedsiębiorca i menadżer, Andrzej Niżnik – inżynier, wynalazca, oraz  O. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski, Paulin. Wręczenia wyróżnienia prezydentowi Krakowa – prof. Jackowi Majchrowskiemu, dokonał przybyły do Krakowa, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król. (Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita prezydentowi miasta Krakowa – prof. Jackowi Majchrowskiemu )

Uzasadniając decyzję Kapituły Honorowego Hipolita, prezydent dr Marian Król podkreślił zasługi profesora Jacka Majchrowskiego dla rozwoju Krakowa, a także wspomniał o dokonaniach naukowych Laureata, jako wybitnego prawnika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka doktryn politycznych i prawnych, wybitnego znawcy II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię. Dr Marian Król stwierdził, że przyznane wyróżnienie dla profesora Jacka Majchrowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za jego dotychczasową działalność zawodową, samorządową, naukową, charytatywną oraz społeczno – kulturalną na rzecz krzewienia idei pracy organicznej. (Na zdjęciu: O. prof. Andrzej A. Napiórkowski, Paulin – z prawej – przekazuje prezydentowi Krakowa dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej.)

Lider Pracy Organicznej – prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, dziękując za wyróżnienie Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, powiedział: Poprzez działalność i poprzez postać patrona – Stowarzyszenie im. Hipolita Cegielskiego uczy nas współczesnego patriotyzmu, w którym troska o wzrost gospodarczy, o rozwój nauki, kultury, więzi społecznych jest nie mniej ważna od historycznej pamięci. Nowoczesny pozytywizm jest teraz równie potrzebny jak przed 20 laty, kiedy trzeba było rzeczywiście rozpocząć od fundamentów reformując państwo, wcielając w życie zasady demokracji i będzie potrzebny zawsze. Im więcej pozytywistycznego myślenia, tym mocniejsze państwo, silniejsze społeczeństwo obywatelskie, tym lepiej rozwinięta samorządność ( …) Od wielu już lat staramy się, aby pozytywistyczne myślenie dominowało w pracy krakowskiego samorządu, unikając – jak się da – polityki, starając się współpracować ze wszystkimi – koncentrując się na zrównoważonym rozwoju miasta. Statuetka Hipolita to dowód na to, że wysiłki te są już widoczne” - dodał prezydent Jacek Majchrowski.

Uroczystość zakończyło spotkanie Dostojnego Laureata. kolejnego w Krakowie Lidera Pracy Organicznej, z uczestnikami uroczystości i prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem.

Tekst: Jago
Zdjęcia: Wiesław Majka

 

A oto sylwetka Lidera Pracy Organicznej
prof. Jacka Majchrowskiego

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę - z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 roku ukończył studia. W 1974 zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 roku habilitował się, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Od roku 1987 do 1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Jako Wojewoda Krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie Centrum Koncertowo-Kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr Stu. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na Cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji. Od 1999 roku należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckich zawieszał swe członkostwo. Prof. Jacek Majchrowski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 roku jest wiceprezesem Związku Miast Polskich, z ramienia którego został współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest zastępcą Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.  Prof. Jacek Majchrowski jest Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Bordeaux. Profesor Jacek Majchrowski jest też autorem wielu opracowań naukowych oraz 14 książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej.


Dr Marian Król - Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
złożył wizytę Jego Eminencji
ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu

04.08.2011

W piątek, 22 lipca 2011 roku, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, korzystając z okazji, że Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski przebywa w Polsce, na zaproszenie tego Dostojnika Kościoła złożył Mu wizytę w Jego poznańskiej rezydencji. Wizyta, która odbyła się w niezwykle serdecznej atmosferze objęła rozmową kilka ważnych tematów, którymi ks. Kardynał od dawna żywo się interesuje, jako przyjaciel i Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, także jako Laureat Złotego Hipolita 2001 i również Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” nadanego Mu przez Towarzystwo. Wśród poruszonych przez obu rozmówców spraw należy przede wszystkim wymienić niezwykle ważną, podjętą przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywę przygotowania książki omawiającej związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Wielkopolską i Poznaniem, oraz Jego pielgrzymki do Poznania i Polski. Dzieło to, które jest już w fazie końcowej przygotowuje autorsko dr Marian Król, który wielokrotnie miał okazję spotykać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, witać Go w Poznaniu, a także być przyjętym przez Jana Pawła II w Watykanie w roku 2001, podczas jubileuszowej audiencji generalnej. (Na zdjęciu powyżej: Ks. Zenon Kardynał Grocholewski – z lewej, w swojej poznańskiej rezydencji przyjął wizytę Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla )

W czasie tej audiencji Jan Paweł II, dzisiaj już Błogosławiony, wyniesiony na ołtarze, dał swoje Ojcowskie błogosławieństwo całej działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i życzył temu środowisku dobrej, skutecznej pracy dla społeczeństwa. W czasie tej audiencji Ojciec Święty, Jan Paweł II przyjął w darze od Towarzystwa, symbol pracy organicznej – Statuetkę Złotego Hipolita, która teraz znajduje się w zbiorach watykańskich, a jej replikę można oglądać w Domu Rodzinnym - Muzeum Jana Pawła II, w Wadowicach. 

Jeżeli chodzi o przygotowywane przez dr Mariana Króla dzieło poświęcone Janowi Pawłowi II, należy dodać, że poprzedzone będzie – co jest wydarzeniem bez precedensu - wstępem autorstwa Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego, który wyraził chęć napisania takiego wstępu. Dr Marian Król złożył Jego Eminencji serdeczne podziękowanie za ten gest w stosunku do Towarzystwa i do autora dzieła. W dalszej części spotkania, dr Marian Król obszernie poinformował ks. Kardynała o realizowanych przez Towarzystwo projektach prospołecznych, o nowych zamierzeniach. Jego Eminencja z zadowoleniem i aprobatą przyjął do wiadomości powiększanie się środowiska młodych pozytywistów dzięki projektowi „Klub Młodych Pozytywistów” oraz informację o poszerzaniu się działalności medialnej Towarzystwa, która dzisiaj obejmuje między innymi publicystyczny magazyn internetowy EuroPartner oraz dopiero co uruchomiony portal społecznościowy pod nazwą „Pozytywista.pl”. 

Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski omówił też z dr Marianem Królem niektóre inne ważne sprawy, między innymi dotyczące zagadnienia upowszechniania etosu pracy, głównie wśród młodzieży, utrwalania w tym środowisku uniwersalnych wartości moralnych i patriotycznych. Na zakończenie wizyty ks, Kardynał podarował Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianowi Królowi, z serdeczną dedykacją książkę zawierającą homilie oraz inne materiały autorstwa ks. Kardynała. Tę piękną książkę wydało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej z okazji pobytu tam ks. Kardynała. Dr Marian Król ze wzruszeniem podziękował Jego Eminencji za ten dar i wyraził nadzieję, że w czasie następnego pobytu w Polsce ks. Kardynała, znajdzie On okazję, aby spotkać się z całym środowiskiem Towarzystwa, także z Młodymi Pozytywistami.(gg)

Oto przypomnienie sylwetki Jego Eminencji:

Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach, w województwie poznańskim. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w roku 1963 z rąk Arcybiskupa A. Baraniaka otrzymał święcenia kapłańskie. Od tego czasu datuje się Jego długa i wielka kariera duchownego, naukowca, wychowawcy nowych pokoleń najpierw w kraju, później zagranicą i na koniec w Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej, gdzie doszedł do wysokich godności w Kościele katolickim. Kardynał Grocholewski jest autorem wielu wybitnych prac naukowych, publicystycznych, członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, pełnił wiele ważnych funkcji akademickich, posiada wiele tytułów honorowych, doktoratów honorowych, medali i odznaczeń. W Kościele katolickim ma niekwestionowaną wysoką pozycję do której doszedł swą pracą, mądrością i oddaniem Bogu i ludziom.

Kapituła ZŁOTEGO HIPOLITA przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w uznaniu zasług tego wybitnego Wielkopolanina jednomyślnie podjęła w roku 2001 decyzję o wyróżnieniu Go Statuetką Złotego Hipolita. W dyplomie dołączonym do Statuetki Złotego Hipolita zostało zapisane: „Za służbę Bogu, Ludziom i Ojczyźnie".  Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem