61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezydent miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski
Liderem Pracy Organicznej

23.09.2011

We wtorek, 20 września 2011 roku, w Krakowie, w siedzibie prezydenta miasta Krakowa, odbyła się kameralna, ale wielce znacząca uroczystość przekazania prezydentowi tego królewskiego grodu, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu godności Lidera Pracy Organicznej przyznanej Mu przez Kapitułę Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego - którą stanowi elita intelektualistów reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media – oraz uroczyste równoczesne wręczenia Dostojnemu Laureatowi związanej z wyróżnieniem Statuetki Honorowego Hipolita. (Na zdjęciu spotkanie w gabinecie Prezydenta Krakowa. Od lewej Zofia Anna Gołubiew, Andrzej Niżnik, Piotr Kazimierz Skalski, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król, Ojciec prof. Andrzej A. Napiórkowski, Paulin oraz zwrócony bokiem prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.) 

W uroczystości udział wzięli dotychczasowi krakowscy laureaci godności Lidera Pracy Organicznej: Zofia Anna Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Piotr Kazimierz Skalski – znany przedsiębiorca i menadżer, Andrzej Niżnik – inżynier, wynalazca, oraz  O. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski, Paulin. Wręczenia wyróżnienia prezydentowi Krakowa – prof. Jackowi Majchrowskiemu, dokonał przybyły do Krakowa, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król. (Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita prezydentowi miasta Krakowa – prof. Jackowi Majchrowskiemu )

Uzasadniając decyzję Kapituły Honorowego Hipolita, prezydent dr Marian Król podkreślił zasługi profesora Jacka Majchrowskiego dla rozwoju Krakowa, a także wspomniał o dokonaniach naukowych Laureata, jako wybitnego prawnika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka doktryn politycznych i prawnych, wybitnego znawcy II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię. Dr Marian Król stwierdził, że przyznane wyróżnienie dla profesora Jacka Majchrowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za jego dotychczasową działalność zawodową, samorządową, naukową, charytatywną oraz społeczno – kulturalną na rzecz krzewienia idei pracy organicznej. (Na zdjęciu: O. prof. Andrzej A. Napiórkowski, Paulin – z prawej – przekazuje prezydentowi Krakowa dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej.)

Lider Pracy Organicznej – prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, dziękując za wyróżnienie Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, powiedział: Poprzez działalność i poprzez postać patrona – Stowarzyszenie im. Hipolita Cegielskiego uczy nas współczesnego patriotyzmu, w którym troska o wzrost gospodarczy, o rozwój nauki, kultury, więzi społecznych jest nie mniej ważna od historycznej pamięci. Nowoczesny pozytywizm jest teraz równie potrzebny jak przed 20 laty, kiedy trzeba było rzeczywiście rozpocząć od fundamentów reformując państwo, wcielając w życie zasady demokracji i będzie potrzebny zawsze. Im więcej pozytywistycznego myślenia, tym mocniejsze państwo, silniejsze społeczeństwo obywatelskie, tym lepiej rozwinięta samorządność ( …) Od wielu już lat staramy się, aby pozytywistyczne myślenie dominowało w pracy krakowskiego samorządu, unikając – jak się da – polityki, starając się współpracować ze wszystkimi – koncentrując się na zrównoważonym rozwoju miasta. Statuetka Hipolita to dowód na to, że wysiłki te są już widoczne” - dodał prezydent Jacek Majchrowski.

Uroczystość zakończyło spotkanie Dostojnego Laureata. kolejnego w Krakowie Lidera Pracy Organicznej, z uczestnikami uroczystości i prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem.

Tekst: Jago
Zdjęcia: Wiesław Majka

 

A oto sylwetka Lidera Pracy Organicznej
prof. Jacka Majchrowskiego

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę - z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 roku ukończył studia. W 1974 zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 roku habilitował się, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Od roku 1987 do 1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Jako Wojewoda Krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie Centrum Koncertowo-Kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr Stu. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na Cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji. Od 1999 roku należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckich zawieszał swe członkostwo. Prof. Jacek Majchrowski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 roku jest wiceprezesem Związku Miast Polskich, z ramienia którego został współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest zastępcą Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.  Prof. Jacek Majchrowski jest Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Bordeaux. Profesor Jacek Majchrowski jest też autorem wielu opracowań naukowych oraz 14 książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej.


Dr Marian Król - Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
złożył wizytę Jego Eminencji
ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu

04.08.2011

W piątek, 22 lipca 2011 roku, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, korzystając z okazji, że Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski przebywa w Polsce, na zaproszenie tego Dostojnika Kościoła złożył Mu wizytę w Jego poznańskiej rezydencji. Wizyta, która odbyła się w niezwykle serdecznej atmosferze objęła rozmową kilka ważnych tematów, którymi ks. Kardynał od dawna żywo się interesuje, jako przyjaciel i Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, także jako Laureat Złotego Hipolita 2001 i również Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” nadanego Mu przez Towarzystwo. Wśród poruszonych przez obu rozmówców spraw należy przede wszystkim wymienić niezwykle ważną, podjętą przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywę przygotowania książki omawiającej związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Wielkopolską i Poznaniem, oraz Jego pielgrzymki do Poznania i Polski. Dzieło to, które jest już w fazie końcowej przygotowuje autorsko dr Marian Król, który wielokrotnie miał okazję spotykać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, witać Go w Poznaniu, a także być przyjętym przez Jana Pawła II w Watykanie w roku 2001, podczas jubileuszowej audiencji generalnej. (Na zdjęciu powyżej: Ks. Zenon Kardynał Grocholewski – z lewej, w swojej poznańskiej rezydencji przyjął wizytę Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla )

W czasie tej audiencji Jan Paweł II, dzisiaj już Błogosławiony, wyniesiony na ołtarze, dał swoje Ojcowskie błogosławieństwo całej działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i życzył temu środowisku dobrej, skutecznej pracy dla społeczeństwa. W czasie tej audiencji Ojciec Święty, Jan Paweł II przyjął w darze od Towarzystwa, symbol pracy organicznej – Statuetkę Złotego Hipolita, która teraz znajduje się w zbiorach watykańskich, a jej replikę można oglądać w Domu Rodzinnym - Muzeum Jana Pawła II, w Wadowicach. 

Jeżeli chodzi o przygotowywane przez dr Mariana Króla dzieło poświęcone Janowi Pawłowi II, należy dodać, że poprzedzone będzie – co jest wydarzeniem bez precedensu - wstępem autorstwa Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego, który wyraził chęć napisania takiego wstępu. Dr Marian Król złożył Jego Eminencji serdeczne podziękowanie za ten gest w stosunku do Towarzystwa i do autora dzieła. W dalszej części spotkania, dr Marian Król obszernie poinformował ks. Kardynała o realizowanych przez Towarzystwo projektach prospołecznych, o nowych zamierzeniach. Jego Eminencja z zadowoleniem i aprobatą przyjął do wiadomości powiększanie się środowiska młodych pozytywistów dzięki projektowi „Klub Młodych Pozytywistów” oraz informację o poszerzaniu się działalności medialnej Towarzystwa, która dzisiaj obejmuje między innymi publicystyczny magazyn internetowy EuroPartner oraz dopiero co uruchomiony portal społecznościowy pod nazwą „Pozytywista.pl”. 

Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski omówił też z dr Marianem Królem niektóre inne ważne sprawy, między innymi dotyczące zagadnienia upowszechniania etosu pracy, głównie wśród młodzieży, utrwalania w tym środowisku uniwersalnych wartości moralnych i patriotycznych. Na zakończenie wizyty ks, Kardynał podarował Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianowi Królowi, z serdeczną dedykacją książkę zawierającą homilie oraz inne materiały autorstwa ks. Kardynała. Tę piękną książkę wydało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej z okazji pobytu tam ks. Kardynała. Dr Marian Król ze wzruszeniem podziękował Jego Eminencji za ten dar i wyraził nadzieję, że w czasie następnego pobytu w Polsce ks. Kardynała, znajdzie On okazję, aby spotkać się z całym środowiskiem Towarzystwa, także z Młodymi Pozytywistami.(gg)

Oto przypomnienie sylwetki Jego Eminencji:

Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach, w województwie poznańskim. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w roku 1963 z rąk Arcybiskupa A. Baraniaka otrzymał święcenia kapłańskie. Od tego czasu datuje się Jego długa i wielka kariera duchownego, naukowca, wychowawcy nowych pokoleń najpierw w kraju, później zagranicą i na koniec w Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej, gdzie doszedł do wysokich godności w Kościele katolickim. Kardynał Grocholewski jest autorem wielu wybitnych prac naukowych, publicystycznych, członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, pełnił wiele ważnych funkcji akademickich, posiada wiele tytułów honorowych, doktoratów honorowych, medali i odznaczeń. W Kościele katolickim ma niekwestionowaną wysoką pozycję do której doszedł swą pracą, mądrością i oddaniem Bogu i ludziom.

Kapituła ZŁOTEGO HIPOLITA przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w uznaniu zasług tego wybitnego Wielkopolanina jednomyślnie podjęła w roku 2001 decyzję o wyróżnieniu Go Statuetką Złotego Hipolita. W dyplomie dołączonym do Statuetki Złotego Hipolita zostało zapisane: „Za służbę Bogu, Ludziom i Ojczyźnie".  


Dr Marian Król – Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
przekazał Prezydentowi Rzeczypospolitej
Bronisławowi Komorowskiemu książkę
o Poznańskim Czerwcu 1956

16.06.2011

W dniu 14 czerwca 2011 roku, w Poznaniu przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który przybył do stolicy Wielkopolski, aby wziąć udział w otwarciu targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, oraz w uroczystościach związanych z jubileuszem 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezydent Bronisław Komorowski poznańską wizytę rozpoczął od uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej wydarzeniom Czerwca 1956 roku, ustawionej przed Holem Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich. (Na zdjęciu obok, obecny na uroczystościach dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – pierwszy z prawej, przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisławowi Komorowskiemu – pierwszy z lewej, niezwykle cenną historycznie książkę – dokument o Poznańskim Czerwcu 1956). 

Bogaty program wizyty Prezydenta Komorowskiego, poza Jego udziałem w otwarciu targów nowoczesnych technologii, przewidywał wizytę w szkole licealnej w której w 1939 roku zdawała maturę matka Prezydenta – pani Jadwiga Komorowska, spotkanie z młodzieżą tej szkoły, a następnie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – prestiżowej, honorowej nagrody dla najlepszych przedsiębiorców i firm, którą zawieszono w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a którą odnowił Prezydent Bronisław Komorowski doceniając jej znaczenia dla polskiej sfery gospodarczej.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa podczas uroczystość wręczenia nagród, która  odbyła się w czasie Gali 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, Prezydent Bronisław Komorowski powiedział: „ Cieszę się i dziękuję, że mogę przy okazji dziewięćdziesiątej rocznicy Międzynarodowych Targów Poznańskich reaktywować nagrodę prezydenta w dziedzinie gospodarki. Bo przecież przed nami następne wielkie zadania: umocnienie etosu nowoczesnego patriotyzmu, etosu pracy. Cieszę się, że mogę reaktywować nagrodę, która ma odbudować prestiż ludzi przedsiębiorczych; tych, którzy budują przyszłość ekonomiczną naszego kraju.”

Wśród laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP znalazły się między innymi  w kategorii „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” firma Novol Sp. z o.o., a w kategorii „Innowacyjność”: firma Solaris Bus & Coach S.A.  Obie firmy niedawno były wyróżnione przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit”, przyznanymi czołowym menedżerom – właścicielom tych firm, również w uznaniu ich działalności gospodarczej.

Miły akcentem pobytu w Poznaniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego było spotkanie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem, który przekazał Prezydentowi Komorowskiemu wydaną w końcu ubiegłego roku książkę o Poznańskim Czerwcu 1956 pt. „Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia”, owoc ośmioletniej, żmudnej pracy pana Jerzego M. Grabusa, czynnego uczestnika Poznańskiego Czerwca ’56. Prezydent RP – Bronisław Komorowski ze wzruszeniem przyjął tę książkę, zapis prawdy o Poznańskim Czerwcu’56. (Na zdjęciu obok: okładka książki w opracowaniu Jerzego M. Grabusa, czynnego uczestnika Poznańskiego Czerwca ’56, pod tytułem: „Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia”). Ga.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem