61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
XIII Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Programowe
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
odbyło się w Poznaniu

23.05.2011

W Poznaniu, w sobotę, w dniu 21 maja 2011 roku, pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla oraz wiceprezydentów i członków Zarządu odbyło się doroczne, XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które zgromadziło bez mała wszystkich członków Towarzystwa, a także zaproszonych gości – laureatów wyróżnień, które zawsze w czasie Walnych Zebrań przekazywane są nominowanym przez Kapitułę Honorowego Hipolita, oraz Zarząd Towarzystwa, wybitnym, zasłużonym osobistościom. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król otwiera XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Obok za stołem prezydialnym  z lewej strony Prezydenta Jerzy Szyło – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, obok Prezydenta z prawej strony kolejno – wiceprezydenci Towarzystwa: Ryszard Szulc i Szczepan Gawłowski).

Tradycyjnie rozpoczęcie obrad każdego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa wzbogaca okazjonalny wykład lub  prelekcja jednego z poznańskich naukowców. Podczas XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zebrani wysłuchali dr. Wojciecha Laskowskiego, młodego poznańskiego naukowca, który przedstawił zebranym interesujące zagadnienia komunikacji interpersonalnej „Face to face” – „Twarzą w twarz”, niezwykle przydatne nie tylko w czasie negocjacji biznesowych, ale i czasie codziennych kontaktów międzyludzkich. (Na zdjęciu: dr Wojciech Laskowski objaśnia zebranym jak wiele można dowiedzieć się  o partnerze biznesowym ze sposobu w jaki podaje nam rękę na powitanie, jak siedząc w krześle zakłada nogę na nogę, lub jak patrzy na nas).

W drugim punkcie Walnego Zebrania odbyła się ceremonia wręczania wyróżnień osobistościom, które nominowała Kapituła Honorowego Hipolita, bądź  przedstawił do wyróżnień Zarząd Towarzystwa. Ponieważ młodzież jest naszą, także Towarzystwa, przyszłością, pierwszymi wyróżnionymi zostali Młodzi Pozytywiści, którym dyplomy i Plakietki Młodego Pozytywisty przekazali: prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, członkowie Zarządu Towarzystwa – Mariusz Paplaczyk i deputowany do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka. Młodymi Pozytywistami zostali Anna Markiewicz-Zielińska – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Damian Flerkowski – wiceprezes „ELO GAZ” w Poznaniu i Filip Kukuła – przedsiębiorca. ( Na zdjęciu, w chwilę po otrzymaniu Dyplomu i Plakietki Młodego Pozytywisty, laureatka wyróżnienia Anna Markiewicz-Zielińska w otoczeniu – od lewej: Tadeusza Zwiefki – posła do Parlamentu Europejskiego, Mariusza Paplaczyka – członka Zarządu Towarzystwa i Prezydenta Towarzystwa – dr. Mariana Króla).

Godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita uhonorowano redaktor Grażynę Banaszkiewicz, wieloletnią twórczą pracownicę Telewizji Polskiej w Poznaniu, oraz przedsiębiorcę Andrzeja Fromberga – właściciela firmy „AFE PENTAP” w Pile. Wręczenia laureatom dyplomów Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetek Honorowego Hipolita dokonali: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wraz z wiceprezydentem Towarzystwa – Zdzisławem Kowalskim. ( Na zdjęciu laureaci: Grażyna Banaszkiewicz i Andrzej Fromberg – Liderzy Pracy Organicznej – z otrzymanymi Statuetkami Honorowego Hipolita w otoczeni wiceprezydenta Towarzystwa – Zdzisława Kowalskiego – z lewej, oraz Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana króla – z prawej strony ).

Drugą grupę osobistości wyróżnionych przez Towarzystwo, stanowili laureaci Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”: Jan Bartkowiak – przedsiębiorca ze Swarzędza, Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski, oraz Artur Różycki – prezes zarządu Enea Operator Poznań. Po ceremonii wręczenia medali za otrzymane wyróżnienie w serdecznych słowach podziękował w imieniu wszystkich laureatów wicewojewoda Przemysław Pacia. (Na zdjęciu laureat Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” – wicewojewoda wielkopolski, Przemysław Pacia, dziękuje Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przyznane mu wyróżnienie).

Po ceremonii wręczenia wyróżnień XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przystąpiło do normalnej pracy według stałego protokołu. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy zebrania przyjęli protokół z XII Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z dnia 15 maja 2010 roku, wysłuchali sprawozdania Zarządu Towarzystwa z działalności w roku 2010, omówiono bilans Towarzystwa i przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na koniec XIII Walne Zebranie omówiło kierunki działania Towarzystwa i jego budżet na rok 2011 i przyjęło dotyczące omawianych kwestii uchwały (Na zdjęciu fragment Sali obrad ). (gg)


Zakończenie XV Edycji (2011)
Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów
Najlepsze w Polsce

02.05.2011

W piątek, 15 kwietnia 2011 roku, tradycyjnie w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, odbyła się uroczysta Gala zakończenia XV Edycji ( 2011 ) Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce”.  Kwietniowa uroczystość roku 2011 odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kwietniowej edycji konkursu certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” uzyskało 16 firm na ich konkursowe produkty z tym, że jedna firma -  Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” za średzkie wyroby serowarskie została uhonorowana także Statuetką Hipolita.

Zakończenie edycji konkursu zgromadziło jak zawsze licznie przybyłych z całego kraju przedstawicieli firm-laureatów, zaproszonych gości ze sfery gospodarczej, a także przedstawicieli władz regionalnych, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli wielkiego biznesu, banków i całej sfery przedsiębiorczości polskiej. Imprezę, której sponsorami były PZU S.A. i PZU Życie S.A. obsługiwały medialnie prasa, radio i TV.

Tradycyjnym już akcentem – dokonuje się to podczas każdego zakończenia każdej kolejnej edycji konkursu – było uhonorowanie jednej z wybitnych osobistości wielkopolskich dyplomem Godności Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego Hipolita. Tym razem dostojnym Laureatem imprezy kwietniowej  został wybitny naukowiec i dydaktyk prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego (dawna Akademia Rolnicza)  (Na zdjęciu obok w ceremnialnym stroju rektorskim  Jego Magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Lider Pracy Organicznej 2011. Foto - archiwum )

Należy jeszcze dodać, że kwietniowy konkurs XV edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce”  miał wyjątkowo bogatą oprawę medialną, a jego organizatorami były następujące podmioty i redakcje:  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, TVP S.A. Oddział w Poznaniu, Radio Merkury, magazyn Merkuriusz Polska oraz portal medialny EuroPartner.


Srebrny Medal Labor Omnia Vincit
dla Jana Krzysztofa Bieleckiego
przewodniczącego Rady Gospodarczej
przy Prezesie Rady Ministrów RP

08.04.2011

W dniu 6 kwietnia 2011 roku, z wizytą w Poznaniu, w Uniwersytecie Ekonomicznym przebywał przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów – Jan Krzysztof Bielecki. Jego wizyta w poznańskiej uczelni ekonomicznej wpisywała się w cały ciąg wizyt wybitnych osobistości polskiej polityki gospodarczej i życia gospodarczego, odbywających się w ramach obchodów 85 rocznicy utworzenia tej uczelni. Jan Krzysztof Bielecki po powitaniu Go przez rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Mariana Gorynię, w pierwszym punkcie programu swojej wizyty spotkał się na konferencji prasowej z przedstawicielami miejscowych mediów, którym wyjaśnił cel swojej wizyty w Uniwersytecie Ekonomicznym – spotkanie się ze studentami tej uczelni, a następnie odpowiadał na pytania dziennikarzy, głównie dotyczące reformy emerytalnej, o której jest ostatnio głośno. (Na zdjęciu: takim plakatem studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu byli informowani o przyjeździe znakomitego gościa i jego zapowiedzianym wykładzie ).

Po konferencji prasowej Jan Krzysztof Bielecki w towarzystwie rektora, prof. dr hab. Mariana Goryni udał się do auli uniwersyteckiej, gdzie wygłosił wykład na temat sytuacji finansowej państwa i związanej z nią reformy emerytalnej. Przy wypełnionej po brzegi studentami i naukowcami uniwersyteckimi auli Jan Krzysztof Bielecki ze swadą ukazywał wszelkie problemy i dylematy z jakimi współczesne państwo musi się zmierzyć, aby uporządkować finanse publiczne, a zarazem ominąć wszelkie nieodłącznie związane z tym przedsięwzięciem rafy polityczne, społeczne i ekonomiczne. Po wykładzie Jan Krzysztof Bielecki z uznaniem podziękował uczestnikom spotkania w auli za wielkie zainteresowanie tematem i wnikliwe pytania jakie po wykładzie zadawali mu studenci. ( Na zdjęciu: Jan Krzysztof Bielecki podczas wykładu w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ).

Wśród gości zaproszonych na spotkanie z Janem Krzysztofem Bieleckim - przedstawicieli sfery gospodarczej Poznania, przedstawicieli innych poznańskich uczelni, reprezentantów środowisk społecznych, byli obecni także przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: prezydent Towarzystwa - dr Marian Król, wiceprezydenci Towarzystwa – Zdzisław Kowalski i Szczepan Gawłowski oraz dyrektor biura Towarzystwa – Edmund Dudziński, którzy pobyt w Poznaniu Jana Krzysztofa Bieleckiego postanowili wykorzystać do przekazania przewodniczącemu Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP, przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego  Srebrnego Medalu Labor  Omnia Vincit.( Na zdjęciu od lewej: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dr hab. Marian Gorynia, Jan Krzysztof Bielecki, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król oraz wiceprezydent Towarzystwa -  Szczepan Gawłowski)

Ta miła, kameralna uroczystość udekorowania Jana Krzysztofa Bieleckiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit, odbyła się zaraz po wykładzie, w czasie nieformalnego spotkania z Janem Krzysztofem Bieleckim, na które przybyłych gości zaprosił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Dekoracji Jana Krzysztofa Bieleckiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit, na prośbę prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i w jego obecności dokonał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Marian Gorynia. (Na zdjęciu: w chwilę po udekorowaniu Jana Krzysztofa Bieleckiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit, od lewej Laureat - Jan Krzysztof Bielecki, oraz dr Marian Król, Szczepan Gawłowski i Zdzisław Kowalski )

Jan Krzysztof Bielecki podziękował za to honorowe wyróżnienie, a następnie prze dłuższą chwilę – jest znakomitym gawędziarzem – bawił obecnych barwnymi opowieściami ze swojego życia, wspominając konspiracyjne lata osiemdziesiąte, pracę w Wielkiej Brytanii, podzielił się też refleksjami na temat współczesnych problemów ekonomicznych świata. To sympatyczne spotkanie z przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów zakończyło się wieloma jeszcze bezpośrednimi rozmowami, wzajemną wymianą wizytówek i licznymi zaprosinami kierowanymi do Jana Krzysztofa Bieleckiego, aby częściej odwiedzał Poznań i miejscowe środowisko gospodarcze. ( Na zdjęciu: Jan Krzysztof Bielecki udekorowany Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit i z dyplomem honorowym w ręku  dziękuje za przyznane mu wyróżnienie ).

A oto sylwetka Laureata:

Jan Krzysztof Bielecki (ur. 3 maja 1951 w Bydgoszczy) Polski polityk, ekonomista, premier Polski - w 1991, minister - członek Rady Ministrów do spraw kontaktów, z   Europejską Wspólnotą Gospodarczą, w latach 1992-1993, poseł na Sejm X i I Kadencji, od 2003 do 2010 prezes zarządu Banku POKO S.A. Jan Krzysztof Bielecki to absolwent II LO im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Ukończył następnie w 1973 studia na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie na Wydziale Ekonomiki Transportu ze specjalnością ekonomiki transportu morskiego. W latach 70. XX wieku pracował jako asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego. Był jednym z ekspertów "Solidarności". W okresie stanu wojennego współpracował z podziemnymi władzami związku. W maju 1982 za działalność opozycyjną został usunięty z pracy w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego, gdzie był zatrudniony od 1980 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych. W latach 1982-1985 prowadził własną działalność gospodarczą następnie założył spółdzielnię "Doradca", zatrudniającą m.in. represjonowanych działaczy opozycji.

Z ramienia Komitetu Obywatelskiego pełnił funkcję posła X kadencji, należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Od stycznia do grudnia 1991 sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów, desygnowanego przez Lecha Wałęsę. Znalazł się wśród założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w wyborach do Sejmu w 1991 z list tej partii został ponownie posłem, uzyskując największą w kraju liczbę głosów (115 002). W rządzie Hanny Suchockiej zajmował stanowisko ministra ds. integracji europejskiej.

Od listopada 1993 był dyrektorem i przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną należał (do 2001) do Unii Wolności.

1 października 2003 objął funkcję prezesa zarządu Banku Pekao S.A. W listopadzie 2009 podał się do dymisji z zajmowanego stanowiska, zakończył urzędowanie w styczniu 2010. 15 stycznia 2010 został przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 9 marca 2010 został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.Jan Krzysztof Bielecki jest Laureat Nagrody Kisiela z1991 roku, posiada liczne ordery i odznaczenia z najwyższym polskim odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego – 2010. W dniu 6 kwietnia 2011 roku odznaczony został przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem