61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Marek Belka odznaczony
Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”

04.03.2011

W dniach 23 -24 lutego 2011 roku w Poznaniu odbyły się III Dni Uniwersytetu Ekonomicznego, na które przybyli wybitni ekonomiści, politycy gospodarczy oraz znakomici absolwenci tej wyjątkowej uczelni, aby spotkać się ze studentami i kadrą nauczycielską uniwersytetu. Okazją do zorganizowani tych Dni był niewątpliwie obchodzony jubileusz 85-lecia uczelni. Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy bowiem do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Stanowi ważny, 13-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. ( Na zdjęciu prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król – z prawej, gratuluje prof. Markowi Belce wyróżnienia Go przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”)

III Dni Uniwersytetu Ekonomicznego stały się okazją do tego, aby przebywający w Poznaniu z okolicznościowym wykładem prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka mógł odebrać przyznany mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” , szczególne wyróżnienie nadawane pozytywistom, ludziom twórczej, organicznej pracy. W obecności wypełniającej aulę Uniwersytetu Ekonomicznego młodzieży studenckiej oraz licznie zaproszonych gości, przy aplauzie zebranych profesora Marka Belkę Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” udekorował prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w asyście rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Mariana Goryni.( Na zdjęciu: po dekoracji prof. Marka Belki pamiątkowa fotografia. Od lewej stoją: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu -  prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Narodowego Banku Polskiego -  prof. dr hab. Marek Belka i prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego -  dr Marian Król.)

Po dekoracji Dostojny Laureat serdecznie podziękował za wyróżnienie, które jego zdaniem jest wyrazem uznania dla pracy na rzecz społeczeństwa i państwa.

Oto sylwetka prof. dr hab. Marka Belki

Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes NBP, urodził się 9 stycznia 1952 roku w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. W 1972 r. został magistrem ekonomii i ekonomii handlu zagranicznego, w 1978 r. uzyskał stopień doktora ekonomii na UŁ, a w 1994 r. tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W latach 1994-96 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Profesor Marek Belka, to były premier i dwukrotny wicepremier - minister finansów. Ostatnio pracował na stanowisku dyrektora w MFW. Szefem Rady Ministrów Marek Belka został tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazał go jako kandydata na następcę premiera Leszka Millera. 2 maja 2004 r. prof. Belka został powołany na stanowisko premiera, a obowiązki te pełnił do końca października 2005 r. Po raz pierwszy Belka wszedł do Rady Ministrów w 1997 r. Zastąpił wtedy Grzegorza Kołodkę na stanowisku wicepremiera i ministra finansów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Funkcję tę pełnił do października 1997 r. W październiku 2001 r. ponownie został szefem resortu finansów i wicepremierem, tym razem w rządzie Leszka Millera. W fotelu ministra zasiadał do lipca 2002 r.

W 2003 r. Marek Belka pełnił funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie tymczasowego rządu w tym kraju. Potem był dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Do jego kompetencji należała reforma walutowa, stworzenie od podstaw nowego systemu bankowego i ogólny nadzór nad gospodarką kraju. W grudniu 2005 r. został sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy, a od stycznia 2009 r. do 27 maja 2010 r. prof. Belka był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ustąpił ze stanowiska po tym, jak został oficjalnym kandydatem na szefa NBP.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
powołał do Kapituły Orderu Orła Białego
Laureatów Złotego Hipolita
 – Wybitne Osobistości Pracy Organicznej

01.03.2011

Jak dowiedzieliśmy się w poniedziałek, w dniu 28 lutego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski powołał czterech wybitnych Polaków, wielce zasłużonych dla sprawy polskiej, dla demokracji, wolności i kultury, do Kapituły Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Grono to stanowią: Władysław Bartoszewski, Aleksander Hall, Krzysztof Penderecki, oraz Henryk Samsonowicz.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z wielką satysfakcją stwierdza, że w Kapitule Orderu Orła Białego od tej chwili zasiadają trzej laureaci nagrody Złotego Hipolita, najwyższego honorowego wyróżnienia Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej: prof. Władysław Bartoszewski - Złoty Hipolit 2003, prof. Krzysztof Penderecki - Złoty Hipolit 2001, oraz prof. Henryk Samsonowicz – Złoty Hipolit 2008.

Wszystkim osobistościom powołanym do Kapituły Orderu Orła Białego serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia ich przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i życzymy satysfakcji z niezwykle prestiżowej i odpowiedzialnej działalności w Kapitule.

Poniżej prezentujemy w skrócie sylwetki Laureatów Złotego Hipolita, obecnie także Dostojnych Członków Kapituły Orderu Orła Białego:

Prof. Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski, ur. w 1922 roku. Historyk, publicysta, polityk. W latach 1940-1941 więzień obozu koncentracyjnego Oświęcim, żołnierz Armii Krajowej i od 1942 pracownik Biura Informacji i Propagandy (BIP) oraz Delegatury Rządu, w której wraz z W. Bieńkowskim prowadził referat żydowski. Współzałożyciel Rady Pomocy Żydom "Żegota". W latach 1942-1944 redaktor miesięcznika Prawda Młodych, uczestnik powstania warszawskiego w 1944 roku. W latach 1944-1945 sekretarz redakcji Biuletynu Informacyjnego. Członek "Nie", następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Od 1946 roku członek PSL, współredaktor Gazety Ludowej, dwukrotnie więziony w latach1946-1948 i 1949-1954, od roku 1982 w redakcji Tygodnika Powszechnego. Wykładowca KUL i uniwersytetu latającego oraz uniwersytetów niemieckich w Monachium, Augsburgu i Eichstätt. Wielokrotnie występował przeciwko bezprawnym działaniom władz m.in. podpisując listy protestacyjne intelektualistów do rządu i sejmu PRL.

W latach 1990-1995 ambasador RP w Austrii, w latach 1995 oraz od roku 2000 minister spraw zagranicznych. W 2001 odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi RFN, za pracę na rzecz pojednania między Niemcami, Polakami i Żydami. Badacz dziejów wojny i okupacji, autor ponad 800 artykułów i książek m.in.: Warszawski pierścień śmierci 1939-1944 (1967), 1859 dni Warszawy (1974), Polskie Państwo Podziemne (1979), Na drodze do Niepodległości (1987).

Prof. Krzysztof Penderecki

Krzysztof Penderecki - kompozytor, dyrygent; prof. Akademii Muzycznej w Krakowie (1972 - 1987 rektor), dyr. filharmonii krakowskiej, Polskiej Orkiestry Kameralnej, członek Polskiej Akademii Umiejętności; inicjator i organizator festiwalu muzycznego w Lusławicach; w twórczości, podejmującej tematykę ogólnoludzką, stworzył indywidualny, choć ewoluujący język wypowiedzi muzycznej. Jego główne dzieła kompozytorskie to: Tren ofiarom Hiroszimy, De natura sonoris I-II, Pasja wg św. Łukasza, utwory orkiestrowe (symfonie, sinfonietty, Passacaglia, Rondo), koncerty (na skrzypce, altówkę, wiolonczelę), utwory kameralne (kwartety smyczkowe, Partita), wokalno-instrumentalne (Kosmogonia, Jutrznia, Magnificat, Polskie Requiem, Siedem bram Jerozolimy, Credo ), opery (Diabły z Loudun, Raj utracony, Czarna maska, Król Ubu).

Prof. Henryk Samsonowicz

Henryk Bohdan Samsonowicz polski historyk,urodził się 23 stycznia 1930 roku. Do 1939 r. ukończył III klasę szkoły powszechnej im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, podczas wojny kontynuował naukę w tejże szkole. W 1942 r. został członkiem Organizacji Harcerskiej, która jako jednostka pomocnicza została w 1944 r. wcielona do Armii Krajowej. W 1945 r. jako ekstern zdał „małą maturę”, naukę kontynuował w liceum im. Juliusza Słowackiego, które ukończył w 1947 r. Po złożeniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem m.in. Aleksandra Gieysztora, Witolda Kuli, Tadeusza Manteuffla, Stanisława Herbsta oraz jego mistrza i promotora Mariana Małowista. Magisterium uzyskał w 1950 r., doktorat – w 1954 r., w 1960 r. – habilitację, tytuł prof. nauk uzyskał w 1970 r. a prof. zwyczajnego – w 1980 r. Specjalizuje się w powszechnej historii społecznej i gospodarczej. Od 1951 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym w latach 1978-1982 pełnił prezesurę. W latach 1976-1980 był dyrektorem Instytutu Historycznego, a w latach 1980-1982 rektorem tego Uniwersytetu.

Prof. Henryk Samsonowicz uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako przewodniczący „podstolika” nauki i edukacji. W latach 1989-90 był ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Jest członkiem zwyczajnym PAN. W jego dorobku mieści się ok. 900 prac drukowanych, w tym 20 pozycji książkowych (m.in. Historia Polski do 1795 r., Miasta nadbałtyckie w XV wieku, Złota jesień polskiego średniowiecza, Miasta i mieszczaństwo w Polsce przedrozbiorowej.


Złoty Medal „Labor Omnia Vincit”
dla nestora polskiego kupiectwa
– Henryka Kulczyka

26.01.2011

Poznań w dniu 25 stycznia 2011 roku był świadkiem niecodziennej uroczystości uhonorowania pana Henryka Kulczyka, z okazji Jego 85 rocznicy urodzin, Złotym Medalem „Labor Omnia Vincit” przyznanym Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w uznaniu zasług jakie pan Henryk Kulczyk położył dla rozwoju nowoczesnego polskiego kupiectwa, kształtowania stosunków gospodarczych z naszym zachodnim sąsiadem – Niemcami, a także w uznaniu Jego wieloletniej, szczodrej działalności charytatywnej.

  

W uroczystości, która zgromadziła przyjaciół Dostojnego Jubilata, a także przedstawicieli elity wielkopolskiej – naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej i bankowej, wziął również udział syn pana Henryka Kulczyka, kontynuator tradycji rodu – pan Jan Kulczyk. W ukwieconej białymi i czerwonym różami Sali aktu dekoracji pana Henryka Kulczyka Złotym Medalem „Labor Omnia Vincit” dokonał osobiście Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w otoczeniu przewodniczącego Kapituły – prof. dr hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz mgr Edmunda Dudzińskiego – dyrektora Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W czasie tej ceremoni Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król odznaczył syna Dostojnego Laureata, znanego polskiego biznesmena dr Jana Kulczyka Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”. Obie dekoracje obecni przyjęli gromkimi oklaskami. ( Na zdjęciu moment przed dekoracja Dostojnego Jubilata Złotym Medalem „Labor Omnia Vincit” od lewej na fotelu Dostojny Jubilat, obok Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, na pierwszym planie dyr. Edmund Dudziński czytający Akt Nominacji, w głębi prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu )

Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król w serdecznej, krótkiej laudacji na rzecz Dostojnego Jubilata i Laureata Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” omówił dokonania pana Henryka Kulczyka, podkreślając Jego wielki patriotyzm, niezwykłe przywiązanie do tradycji polskiego kupiectwa – Dostojny Jubilat zawsze sam o sobie mówi „Jestem kupcem” – i nieustającą chęć pomagania potrzebującym. Po gratulacjach od obecnych, pan Henryk Kulczyk zabierając głos podziękował za wyróżnienie, przypomniał pokrótce o swojej działalności i wskazując na swego syna, pana Jana Kulczyka stwierdził z satysfakcją, że teraz ma już następcę. Śmiejąc się i zwracając do obecnych stwierdził „udał mi się syn”, na co pan Jan Kulczyk równie żartobliwie ripostował „ a mnie udał się ojciec”, w tej żartobliwej sytuacji widać było głęboką, serdeczną więź, jaka łączy tych dwóch wspaniałych ludzi polskiego życia gospodarczego, polskiej tradycji pracy organicznej. Poniżej sylwetka Dostojnego Jubilata:

Henryk Kulczyk

Mieszkający i działający od 1956 roku w Berlinie Henryk Kulczyk szybko stał się znanym i cenionym kupcem oraz działaczem polonijnym. Z jego inicjatywy powstał na początku lat 70. Klub Polonijnych Kupców i Przemysłowców BERPOL, który zaktywizował życie Polonii w Niemczech i Berlinie. Henryk Kulczyk przez 13 lat pełnił funkcję jego prezesa, a po rezygnacji został jednogłośnie wybrany honorowym prezesem tego klubu. Jednocześnie przez wiele lat kierował sekcją polską przy Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. W uznaniu zasług na rzecz współpracy polsko-niemieckiej Senat Miasta Berlina przyznał mu w roku 1995 jako pierwszemu cudzoziemcowi order zasługi („Verdienstorden"), najwyższe odznaczenie landu Berlin. Jednocześnie Henryk Kulczyk był jednym z pierwszych „Polonusów", którzy założyli w Polsce przedsiębiorstwo polonijne (Interkulpol - 1982), a także współtwórcą i wieloletnim działaczem Polsko-Polonijnej Izby Przemysłowo-Handlowej Inter-Polcom, poprzedniczki Izby Inwestorów Zagranicznych. Przez cały czas prowadził szeroko zakrojoną działalność charytatywną, między innymi aktywnie wspierając budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jako przewodniczący Polonijnego Komitetu Centrum Zdrowia Dziecka organizował idącą w miliony dolarów pomoc rzeczową i finansową dla tego przedsięwzięcia.

 
           Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem