61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Profesor Józef Konstanty Stasiński -
artysta rzeźbiarz, medalier,
Laureat Złotego Hipolita 2002,
Członek Honorowy
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
obchodzi 90 rocznicę urodzin...

08.03.2017

Jubileusz profesora Józefa Konstantego Stasińskiego, w środowisku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którego Profesor jest Członkiem Honorowym, świętować będziemy kameralnie w dniu 16 marca tego roku, w 90. Rocznicę Jego urodzin. Jednak uroczystości jubileuszowe, w których udział wezmą liczne osobistości ze świata kultury i sztuki, przyjaciele Jubilata, Jego uczniowie, reprezentanci Kościoła, a także osobistości z kręgu władz regionalnych i miejskich, odbędą się kilka dni p źniej, 23 marca w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, które podobnie jak Politechnika Poznańska.  jest współorganizatorem uroczystości jubileuszowej. Jak dowiadujemy się od organizatorów uroczystości, Profesor – Jubilat podczas uroczystości będzie odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – nadanym Mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w uznaniu zasług Profesora w wzbogacaniu polskiej kultury. Profesor Józef Konstanty Stasiński, którego dzieła rzeźbiarskie, oraz wielkie serie medalierskie, zawierają szczególne przesłanie odnoszące się do polskiego patriotyzmu, do polskiego dziedzictwa narodowego, do uniwersalnych wartości chrześcijańskich,  jest jednym z tych gigantów polskiej sztuki, którzy zawsze pozostawali wierni swoim ideom i swoim wizjom. Teraz w 90. rocznicę urodzin Profesora pochylmy przed Nim głowy i podziękujmy Mu za to, że jest wśród nas, że nadal tworzy, podziękujmy Mu za dzieła, które podarował kulturze polskiej i kulturze globalnej.

Sylwetka Dostojnego Jubilata

Stasiński Józef Konstanty, artysta rzeźbiarz, medalier, urodził się 16 marca 1927 w Poznaniu. Jego Ojciec - zawodowy żołnierz polski, za działalność konspiracyjną podczas okupacji hitlerowskiej, został stracony w 1942 roku w Berlinie. Przeżycia wojenne i praca przymusowa w Niemczech miały trwały wpływ na tematykę podejmowaną przez Józefa Stasińskiego  w okresie całej  jego dotychczasowej twórczości Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu Józef Stasiński podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Rzeźby oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1954-1974 był nauczycielem rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, następnie wykładowcą w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego. W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym w tymże Instytucie. Dorobek artystyczny profesora Józefa Stasińskiego w dziedzinie rzeźby obejmuje między innymi: znakomity artystycznie pomnik kardynała Augusta Hlonda, Drogę Krzyżową i ołtarz Chrystusa w poznańskiej Katedrze. oraz pomnik ofiar faszyzmu w Chełmie nad Nerem. W dziedzinie medalierstwa profesor Józef Stasiński stworzył  około 1800 medali, wśród których na szczególną uwagę zasługują cykle: "Polska walcząca na frontach II wojny światowej 1939 - 1945", "W trzechsetną rocznicę wygaśnięcia rodu Piastów Śląskich 1675 - 1976", i wspaniały cykl "Pontyfikat Jana Pawła II".

Za swoją twórczość artystyczną profesor Józef Stasiński został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (l 985), nagrodą Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości (1974) oraz nagrodami regionalnymi; za upowszechnienie kultury (1983), nagrodą miasta Poznania (1956), "Ad perpetuam rei memoriam" (1997).

W dniu  29 stycznia 2002 roku otrzymał odznaczenie papieskie - Order św. Sylwestra z Gwiazdą - przyznany za twórczość rzeźbiarską dla Katedry i za medale papieskie, zaś w czerwcu 2002 roku . Kapituła "Złotego Hipolita" wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego przyznała mu najwyższe honorowe wyróżnienie - Statuetkę "Złotego Hipolita" nadając jednocześnie Profesorowi Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Profesor Józef Stasiński jest także nosicielem Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.


Medal „Labor Omnia Vincit”
dla  prof. dr hab, Grzegorza W. Kołodki…

O perspektywach rozwoju
polskiej gospodarki –
spotkanie ekonomiczne
z udziałem dr Mariana Króla.

02.02.2017

Tegoroczne styczniowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału tradycyjnie odbyło się na zaproszenie Prezydenta Klubu – dr. Szczepana Gawłowskiego, Prezesa KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. w siedzibie tej firmy w Poznaniu. Gośćmi specjalnymi spotkania o rekordowej, blisko stuosobowej frekwencji, byli dwaj wybitni ekonomiści: prof. zw. dr hab. Grzegorz W. Kołodko oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, którzy w ciekawych wystąpieniach przedstawili perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. (Na zdjęciu od lewej: Prezydent Towarzystwa im/ Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król z prof. dr hab. Grzegorzem W. Kołodko podczas omawianego spotkania ekonomistów. ).

Rozpoczynając spotkanie Prezydent Szczepan Gawłowski serdecznie powitał przybyłych na spotkanie Gości specjalnych, przypominając ich najważniejsze dokonania. Wśród znamienitych Gośćmi byli także: Marzena Wodzińska – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz zasłużony Poznaniak - Adam Smorawiński. Poza Członkami Wielkopolskiego Klubu Kapitału w spotkaniu uczestniczyli także Członkowie Rotary Club Poznań.

Dokąd zmierza polska gospodarka


Głównym punktem spotkania było wspólne wystąpienie dwóch znanych i cenionych ekonomistów - profesora Grzegorza W. Kołodki oraz profesora Mariana Goryni na temat uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. Pierwszy mówca przedstawił spojrzenie makroekonomiczne, a drugi mezo i mikroekonomiczne na to zagadnienie. Profesor Grzegorz W. Kołodko rozpoczął swe wystąpienie od stwierdzenia, iż żyjemy w czasach tyleż ciekawych, co trudnych i przypomniał kilka ważnych z punku widzenia gospodarki wydarzeń, jakie miały ostatnio miejsce na świecie.

Jak Polska może poprawić swoją obecność w Europie? Najlepszym posunięciem, zdaniem prof. Kołodki, co prawda nieco ryzykownym, ale na pewno dobrym dla biznesu, byłoby przystąpienie Polski do unii walutowej. To historyczna szansa dla Polski – podkreślał profesor Kołodko. Właśnie teraz, gdy decyzyjność jest w jednych rękach, można sprawnie przeprowadzić ten proces, zdecydowanie poprawiając konkurencyjność polskiej gospodarki i pomagając całej strefie euro. Niestety, jak przyznał profesor Kołodko, przy eurosceptycznym podejściu rządu, są niewielkie szanse na ten odważny krok.

Jak stwierdził profesor Kołodko – nastały trudne czasy dla polskiej gospodarki. Nasz udział w gospodarce światowej spada, aby to zmienić trzeba koniecznie doprowadzić do wzrostu PKB, wykorzystując globalizację i patrząc dalej, poza Unię Europejską. Z gospodarczego punktu widzenia ważna jest też poprawa stosunków z Rosją i dynamiczny wzrost eksportu. Zdaniem profesora Kołodki Polskę stać na przyspieszenie, na wzrost gospodarczy na poziomie 4-5%, ale wymaga to odpowiedniej, przemyślanej strategii.

Profesor Marian Gorynia zaprezentował spojrzenie mezo i mikroekonomiczne na rozwój naszej gospodarki. W swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęcił dokumentowi Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, analizując ważne z perspektywy przedsiębiorstw zapisy. Profesor Gorynia pozytywnie ocenił Strategię, jak również założenia ogłoszonej w minionym roku Konstytucji Biznesu. Jeśli ich zapisy będą prawidłowo realizowane, mogą one pozytywnie wpłynąć na polską gospodarkę. Niewątpliwą szansą dla Polski są także miliardy euro, które powinny do nas trafić w ramach unijnej perspektywy 2014-2020. Po niezwykle ciekawych wystąpieniach i dyskusji Prezydent WKK - Szczepan Gawłowski poprosił dr. Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o uroczyste wręczenie profesorowi Grzegorzowi W. Kołodce Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” nadanego temu ekonomiście światowego formatu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w uznaniu dla Jego wielkich zasług naukowych i dorobku w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i praktyce gospodarczej.  (Na zdjęciu od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król dekoruje prof. dr hab. Grzegorza W. Kolodkę Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom zasłużonym dla gospodarki narodowej ).

Wielkopolski Klub Kapitału

Działający już od ponad 24 lat Wielkopolski Klubu Kapitału jest jedną z największych regionalnych organizacji biznesowych w Polsce. Aktualnie zrzesza ponad stu trzydziestu członków, którzy są właścicielami lub menadżerami blisko 250 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 30 000 pracowników.Od początku istnienia Klubu podjęto decyzję, iż wzorcem dla WKK będą brytyjskie kluby przedsiębiorców. Wzorzec ten jest konsekwentnie przestrzegany i wiele działań Klubu inspirowanych jest brytyjskimi tradycjami klubowymi. Głównym celem Klubu jest integracja szerokich kręgów biznesu z terenu Wielkopolski. Cel ten jest realizowany podczas comiesięcznych spotkań klubowych służących wzajemnemu poznaniu się, nawiązaniu kontaktów osobistych oraz wymianie poglądów i doświadczeń. Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego członkom dostępu do decydentów, zarówno  w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym też zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych  z gospodarką. Dla działalności lobbingowej prowadzonej przez WKK, przyjęto wzorce amerykańskie.


Szanowni Członkowie
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Szanowni Sympatycy naszego Towarzystwa,
pozytywiści i organicznicy wielkopolscy…

21.01.2017


Drodzy Przyjaciele!

Tą drogą pragnę podzielić się z Wami informacją, że nasze Towarzystwo przez wiele lat rezydujące w dzierżawionym budynku w Poznaniu, przy ul. Garncarskiej 8, z dniem 1 lutego 2017 roku zmienia swoją siedzibę na bardziej odpowiadającą nowej organizacji pracy Towarzystwa i nowym naszym zadaniom. Nowa siedziba Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego znajduje się w biurowcu, w Poznaniu 61- 823, przy ul. Piekary 17 na VIII piętrze. Po niezbędnej adaptacji, nowa siedziba Towarzystwa będzie dostępna już od 15 lutego 2017 dla wszystkich naszych Członków, Przyjaciół i Interesantów. Pragnę dodać, że wszystkie dotychczasowe numery telefoniczne, numer fax Towarzystwa oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Do zobaczenia w nowej rezydencji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego…

Z pozdrowieniami

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem