61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Wielka Gala Muzyczna
poświęcona legendzie Hipolita Cegielskiego
z okazji XX rocznicy utworzenia w Poznaniu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego...

10.10.2018


 „Legenda Hipolita Cegielskiego jest wielkim historycznym dziedzictwem Wielkopolski i tę legendę Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili swego zaistnienia w roku 1998  upowszechnia i utrwala, realizując wiele projektów i podejmując wiele inicjatyw, spotykających się z powszechnym uznaniem Wielkopolan w Polsce i poza jej granicami. W dniu 20 października 2018 roku, godz. 17.00, damy temu wyraz wielką Galą Koncertową, jaka odbędzie się w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu.

Już teraz ten niecodzienny koncert, zbiegający się z XX-ą rocznicą powstania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wywołuje zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Poznania i obywateli z poza jego granic. Sala koncertowa powita wszystkich, którzy przybędą, aby wziąć udział w muzycznym święcie poświęconym legendzie Hipolita Cegielskiego.


Zapraszam!
Dla wszystkich wstęp wolny!

Dr Marian Król
prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 

Współczesny rozwój gospodarczy i społeczny Polski dokonuje się w świecie objętym głębokimi przeobrażeniami technologicznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi o charakterze globalnym, w świecie nowych pojęć, takich jak gospodarka informacji, gospodarka pieniądza, gospodarka międzynarodowych koncernów i tradycyjna gospodarka towarów, usług i handlu. Przeobrażenia te kształtują i uwidaczniają coraz to nowe, zaskakujące wyzwania dla społeczeństw. Niosą one, bowiem dla całego globu nowe nadzieje na bardziej efektywny wzrost poziomu dobrobytu, szybki awans edukacyjny i naukowy, przenikanie się kultur i tworzenie się uniwersalnych standardów socjalnych i intelektualnych.

Globalizacja niesie jednak równocześnie wiele zagrożeń związanych z tymi dramatycznymi przemianami: ujawnia głębokie różnice dzielące gospodarczo poszczególne regiony, ukazuje enklawy nędzy i przeciwstawne im obszary wyrafinowanego bogactwa, strefy niezwykłego postępu i kosmicznej już cywilizacji, ale także obszary niemal średniowiecznego zacofania i zastoju.

Tworzący się nowy porządek światowy XXI i wkrótce XXII wieku rodzi także sprzeczności i konflikty, powoduje ujawnianie się wielu negatywnych zjawisk - na przykład terroryzm, – co jest rezultatem trudności w przystosowaniu się światowego społeczeństwa i jego poszczególnych środowisk do zachodzących przeobrażeń i ich tempa.

My, Wielkopolanie, mieszkańcy drugiego pod względem obszaru regionu Polski, dziedzicząc postępowe tradycje pozytywistyczne, przepojeni głębokim patriotyzmem i przywiązaniem do pracy dla Ojczyzny, powołując Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego daliśmy wyraz woli działania na rzecz szeroko rozumianego postępu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego regionu, działania na rzecz godnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego miast i obszarów wiejskich.

W naszym programie i naszym działaniu, od samego początku naszego istnienia odwołujemy się do postaci znakomitego w minionym stuleciu prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski i Polski, Hipolita Cegielskiego.

Jesteśmy obywatelską organizacją środowiskową. Skupiamy w swych szeregach naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów; reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowania tradycji narodowych, wartości moralne, wartości pracy organicznej. W naszych szeregach jest duża grupa młodych Wielkopolan.

Kontynuując idee naszego patrona Hipolita Cegielskiego, wielkiego wizjonera postępu gospodarczego, działacza społeczno-kulturalnego, wydawcy i naukowca, a przede wszystkim orędownika pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, nasze Towarzystwo działa w najszerszym zakresie na rzecz utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu wzbogacając jego treść o nowe pojęcia i kreując nowy wizerunek społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawsze wspierało i będzie wspierać i wspomagać działania samorządów terytorialnych prowadzące do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego. Za ważny cel stawiamy sobie animowanie współpracy lokalnej i regionalnej samorządów, inicjowanie i wspieranie współpracy samorządów w ramach Unii Europejskiej, angażowanie się w zachodzące przemiany pozarządowych organizacji obywatelskich.

Ważnym nurtem działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego było i jest popularyzowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i proekologicznych. Od roku 2000 realizujemy projekt pod nazwą Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”. Celem tego konkursu jest promocja polskiej przedsiębiorczości także w Unii Europejskiej oraz zwiększenie aktywności gospodarczej zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwijamy działania promujące wybitnych ludzi nauki, kultury, sztuki, gospodarki i edukacji w ramach projektów: „Złoty Hipolit” – „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” oraz „Lider Pracy Organicznej”. Nie zapominamy także o obywatelach zagranicznych, którzy inwestują w Polsce, lub działają na rzecz Polski w różnych obszarach społeczno - ekonomicznej i naukowo - kulturalnej aktywności. Ważnym elementem naszych działań jest  rozwijanie własnej działalności informacyjnej i opiniotwórczej czemu służą publicystyczny portalu internetowy EuroPartner, oraz strony www Towarzystwa .

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dużą uwagę przywiązuje do krzewienia nowoczesnej wiedzy gospodarczej, do kształtowania się postaw proekologicznych, do przepływu informacji o inicjatywach cywilizacyjnych, kulturalnych, do wymiany informacji z zagranicą. Dlatego w ramach naszej działalności będziemy realizować projekty edukacyjne, projekty przeciwdziałania bezrobociu, tworzymy programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza ze środowisk małomiasteczkowych i wiejskich.

Towarzystwo stworzyło platformę współdziałania dla młodej polskiej inteligencji powołując Klub Młodych Pozytywistów. Grupuje on młodych naukowców, przedsiębiorców, menadżerów, twórców sztuki, dziennikarzy i filmowców. Nasze Towarzystwo stoi na stanowisku, że zdobywanie przez młodą generację wiedzy, rozwój nauki i permanentna edukacja społeczeństwa muszą się stać podstawowym elementem rozwoju europejskiej cywilizacji.Nawiązując do tradycji Hipolita Cegielskiego, kontynuując działalność Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będzie nadal wspierać wszystkie projekty służące pozytywistycznym działaniom na rzecz środowisk lokalnych, będzie wspierać projekty inicjatyw obywatelskich. Wkraczając w XXI rok działalności Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będzie kontynuować wszystkie swoje posłanie. czerpiąc z intelektualnego, patriotycznego depozytu Hipolita Cegielskiego.                                     


Pod błękitnym sztandarem
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w XX-lecie Towarzystwa -  dla potomności...

17.09.201816 września 2018 roku, w niedzielę, na Terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbyła się wielka uroczystość ustawienia tam pamiątkowego obelisku upamiętniającego XX rocznicę powstania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (1998– 2018 ) oraz jego założyciela – Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana Króla. Uroczystość ta odbyła się z inicjatywy Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC, przy udziale kierownictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego z jego dyrektorem – dr Janem Maćkowiakiem.


Uroczystość, poświęcona w całości przypomnieniu etosu pracy organicznej, wzbogacona została bardzo pięknymi i podniosłymi akcentami. Wobec przybyłych na uroczystość licznych gości, członków i sympatyków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a także przedstawicieli samorządy terytorialnego i władz miasta Poznania, oraz osób zwiedzających ekspozycję muzealną, w dużej części poświęcona dziedzictwu Hipolita Cegielskiego, w obecności Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Króla, pod postawionym obeliskiem, symbolicznie w Wielkopolskiej Ziemi, umieszczono Kapsułę Czasu. Jest to specjalny pojemnik, w którym umieszczono na wieczną pamiątkę dokument aktu Fundacji Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Wykaz składu Zarządu Towarzystwa w roku dwudziestolecia, wykaz Członków Honorowych i zwyczajnych THC, zapis słowno-nutowy Pieśni Labor Omnia Vincit, oryginalny miniaturowy znaczek THC, wykaz członków-założycieli i zarządu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC i protokół z zebrania założycielskiego tego Klubu, oraz wykaz  firm, członków Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC. (Na zdjęciu: Pamiątkowy Obelisk upamietniający XX rocznicę utworzenia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego )

Po umieszczeniu w przygotowanym miejscu Kapsuły Czasu, obecny na uroczystości Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, obok obelisku zasadził  pamiątkowe drzewko dębu, nazwanego Hipolitem. Z tej okazji, dr Marian Król, zabierając głos powiedział między innym:„Jako twórca, założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jestem głęboko wzruszony z okazji ustawienia tutaj pamiątkowego obelisku, wmurowania Kapsuły Czasu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości  THC oraz stworzonej dla mnie możliwości zasadzenia w XX-tą rocznicę działalności THC, pamiątkowego Dębu nazwanego imieniem HIPOLIT na pamiątkę patrona naszego Towarzystwa i na pamiątkę wielkopolskiej legendy. Dzisiejsze wydarzenie odbywa się z inicjatywy Polskiego Klubu Przedsiębiorczości powstałego przy naszym Towarzystwie. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za tę inicjatywę członkom założycielom Klubu – osobistościom zasłużonym dla świata biznesu i dla naszej kultury. (Na zdjęciu: Prezydent dr Marian Król przy zasadzonym pamiątkowym dębie).

Słowa wdzięczności kieruję także do dr Jana  Maćkowiaka, Dyrektora Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, oraz do zespołu Jego Pracowników, za zgodę na umieszczenie obelisku, drzewka dębu i Kapsuły Czasu na terenie Muzeum. Zawsze pragnąłem, aby moje pokolenie, oraz przyszłe pokolenia szanowało pracę organiczną, aby traktowały ją jako powód do dumy i nobilitacji. Dlatego też pragnę, aby Kapsułę Czasu , jej zwartość, zachowała  pamięć o ludziach związanych z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. Niech temu służą zachowane w niej dokumenty i symboliczne insygnia pracy organicznej”. (Na zdjęciu: przemawia Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiegoi - dr Marian Król).

Na zakończenie uroczystości w czasie, której na terenie Muzeum odbywał się równolegle niezwykle ciekawy jarmark regionalny, występowały zespoły artystyczne, a na teren przybywało coraz więcej zwiedzających, w Pałacyku znajdującym się na terenie Muzeum odbyło się krótkie spotkanie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla z uczestnikami uroczystości. Podczas tego spotkania, Dr Marian Król wyróżnił Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” Pawła Bączkowskiego, artystę estradowego, wokalisty, gitarzysty, autora tekstów i kompozytora, twórcę nieformalnego Ruchu Muzyczno-Społeczno-Towarzyskiego „Chcemy Country”. Paweł Bączkowski wyróżnienie otrzymał za całokształt jego działalności artystycznej i estradowej.
(Na zdjęciu: Paweł Bączkowski, Laureat Srebrnego Medalu "Labor Omnia Vincit" z nieodłączną gitarą).


(Opr. GMT-wszystkie zdjęcia: Jerzy Gołębiewski-junior.)
 


Z wielkim smutkiem żegnamy
wybitnego polskiego artystę – rzeźbiarza.
Przyjaciela – Lidera Pracy Organicznej

24.07.2018

Całe środowisko pozytywistów wielkopolskich zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego z ogromnym żalem przyjęło do wiadomości, że w dniu 23 lipca 2018 roku, po ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Jakubik ( 67 l. ), wybitny polski, wielkopolski artysta – rzeźbiarz i medalier, twórca znakomitych pomników, tablic, popiersi i rzeźb plenerowych, wykonawca ponad 1000 medali i małych form rzeźbiarskich. Artysta, którego dzieła znajdują się w muzeach: Poznania, Warszawy, Wrocławia, Pragi Czeskiej, w Gnieźnie, Lublinie, Madrycie, Ravennie, Barcelonie, Toruniu, Watykanie, Legnicy, Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w zbiorach pałacu w Wilanowie. Jego dzieła znajdują się także w zbiorach  Papieża Jan Pawła  II, Kanclerza Niemiec H. Kohla, Prezydenta Francji J. Chiraca, Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego, Kardynała J. Glempa, Arcybiskupa T. Pete, Prezydenta THC  M. Króla, oraz w  zbiorach innych znanych osób prywatnych w Polsce, Czechach, Danii, Słowacji, w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, USA, RPA, Kazachstanie, Rosji, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Anglii, Syrii, Holandii, Kanadzie, Austrii.

Odszedł nasz Przyjaciel - Lider Pracy Organicznej, twórca pomnika Hipolita Cegielskiego, dzieła wzbogacającego stolicę Wielkopolski – Poznań i przypominającego legendę tego wybitnego XIX – wiecznego patrioty, rzecznika prasy organicznej, intelektualisty i przemysłowca, którego nazwisko stało się polską marką. Odszedł Artysta obsypany nagrodami i wyróżnieniami, medalami i orderami, autor dziesiątków wystaw w kraju i zagranicą, ale Człowiek bardzo skromny, otwarty i życzliwy każdemu. W Osobie Krzysztofa Jakubika odszedł Człowiek trwale związany z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, podzielający ideały patriotyzmu i pracy organicznej. Był takiej pracy wzorcem.

Polska kultura, polska sztuka wraz ze śmiercią Krzysztofa Jakubika, poniosła kolejną, wielką stratę. Wielką stratę ponieśliśmy my wszyscy, którzy Zmarłego darzyliśmy wielkim szacunkiem, serdeczną przyjaźnią i byliśmy dumni z tego, że jest wśród nas. Bardzo będzie nam brakować Mistrza Jakubika

Wieczna Cześć Jego Pamięci!    Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem