61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Kronika

Zmarł Ryszard Podlewski - twórca kultury...

 

Środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z żalem informuje, że w wieku 86 lat, po ciężkiej i długiej chorobie zmarł Ryszard Podlewski, ceniony felietonista, aforysta i satyryk, uhonorowany przez nasze Towarzystwo godnością  Lidera Pracy Organicznej 2009 i Złotym  Medalem „Labor Omnia Vincit”. Wielkopolska kultura wraz z Jego śmiercią traci kolejnego, wybitnego twórcę, który przez wszystkie lata swego życia pracując w redakcjach „Głosu Wielkopolskiego”, „Gazety Poznańskiej”, „Telewizji Poznań” i w „Polskim Radio” wzbogacał kolejne pokolenia Wielkopolan, ale także kolejne pokolenia zagranicznych odbiorców Jego dzieł tłumaczonych m.in. na języki niemiecki,  rosyjski, angielski a nawet wietnamski, wyważonymi, mądrymi opiniami, inteligentną satyrą, fraszkami, oraz poezją. Wieczna Cześć Jego Pamięci!

 

 Oto sylwetka Zmarłego

Ryszard Podlewski urodził się 18 marca 1932   roku we Wronkach. Szkołę Podstawową 8 klasową ukończył w mieście rodzinnym, a do liceum uczęszczał, dojeżdżając pociągiem do Szamotuł. Tam w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi uzyskał maturę. Cały czas wiedział, że chcę być dziennikarzem. W czasie studiów na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Poznańskim, debiutował fraszkami w "Głosie Wielkopolskim" w Poznaniu. W roku 1954 z kolegami ze studiów stworzył -.Wydział Satyry Uniwersytetu Poznańskiego, który był po prostu   Kabaretem Studenckim "Żółtodziób". Do drugiego, całkowicie oryginalnego, gdzie był kierownikiem literackim, pisał z dwoma kolegami wszystkie teksty: skeczy, piosenek i fraszek. 

W ciągu 20 lat pracy w Radiu Kieleckim, Ryszard Podlewski pisał teksty do programów satyrycznych literackich i estradowych, sam był także wraz z grupą zawodowych aktorów wykonawcą swoich tekstów. Przez 5 lat prowadził znane w kraju „Programy Nocnych Kielc". Był też autorem pierwszych filmów dokumentalnych o Kielcach. Robił też pierwsze zawodowe reportaże telewizyjne z ekipami Telewizji. W roku 1975 Ryszard Podlewski został przeniesiony służbowo do Telewizji Poznańskiej. Zawsze na marginesie bardzo inten-sywnej pracy dziennikarskiej, pisał utwory satyryczne. Pracował też jako dziennikarz w miesięczniku   "Nasza Wielkopolska" w Poznaniu. 

Powrót na początek strony 
 


Dr Andrzej Trybusz Liderem Pracy Organicznej

 

„Bardzo dziękuję. Praca organiczna od zawsze motywowała mnie do działania i była celem wszelkich wyzwań” – powiedział dr. nauk medycznych Andrzej Trybusz, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu, w chwili przyjęcia Statuetki Honorowego Hipolita wraz z Godnością „Lidera Pracy Organicznej”. Statuetkę wręczył dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego a pamiątkowy dyplom dr Szczepan Gawłowski, I wiceprezydent Towarzystwa.

„Wręczenie statuetki jest wyrazem najwyższego uznania dla działań Andrzeja Trybusza w zakresie upowszechniania idei pracy organicznej w opiniotwórczych środowiskach. Jego wieloletnia działalność przyczynia się do podwyższania jakości życia społecznego i przedsiębiorczego Poznania i Wielkopolski” – zauważył w laudacji Dominik Górny, członek Zarządu THC. Biografię Laureata zaprezentował Edmund Dudziński, Dyrektor Biura Zarządu.

Wydarzenie odbyło się 20 lutego 2018 roku i wzięli w nim udział członkowie Zarządu THC: prof. Tadeusz Wallas, Wiceprezydent THC, prorektor UAM w Poznaniu; Jacek Bielaczyk, Sławomir Lechna, Marek Nowak, Filip Suś, Jacek Witkowski, Michał Ciszak; oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Karoń, Tadeusz Kuraś, Łukasz Dembski oraz Ireneusz Vowie.

Powrót na początek strony 
 


Zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Rut
- wybitny naukowiec, metalurg, wynalazca...

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ze smutkiem informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku zmarł Profesor dr hab. inż. Tadeusz Rut, Wybitna Osobistość Pracy Organicznej – Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2008. Wielkopolska nauka straciła w Jego Osobie znakomiego naukowca, cenionego metalurga – wynalazcę, Człowieka wielkiego formatu. 

Cześć Jego pamięci!

 Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy ubolewania i współczucia. 

 

 Oto Sylwetka Profesora Tadeusza Ruta 

Tadeusz Rut urodził się 25 sierpnia 1925 r. w Przeworsku. W czasie wojny pracował jako ślusarz – reperował i budował maszyny. W 1947 r. podjął studia w ówczesnej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu na Wydziale Mechanicznym, które ukończył w 1950 r., w 1956 r. skończył studia magisterskie i uzyskał tytuł magistra inżyniera-mechanika. Pracę podjął w Zakładzie Obróbki Bezwiórowej – Oddziale Instytutu Mechaniki z Warszawy, który został przekształcony po kilku latach w samodzielną placówkę pod nazwą Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej, a następnie przemianowano go na Instytut Obróbki Plastycznej.

W 1969 r. Tadeusz Rut uzyskał na Politechnice Poznańskiej stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1977 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Obróbki Plastycznej. Tadeusz Rut jest wieloletnim członkiem Komitetu Budowy Maszyn oraz Komitetu Metalurgii PAN. Obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej. Jest autorem kilkunastu wynalazków z dziedziny obróbki plastycznej (niektóre chronione w wielu krajach). Opublikował kilkadziesiąt prac, w tym wiele w czasopismach zagranicznych, dotyczących nowych metod kucia i zawierających podstawy teoretyczne procesów oraz analizę konstrukcji urządzeń do kucia. 

Za główne osiągnięcie Tadeusza Ruta należałoby uznać rozwój nowej specjalności pt. „Kucie w przyrządach i urządzeniach na prasach uniwersalnych”. Początek tej specjalności dała metoda kucia nazwana przez prof. Tychowskiego, od inicjałów autora (Tadeusza Ruta) metodą TR. Po-zwoliła ona na pokonanie bariery technologicznej w kuźnictwie i umożliwiła kucie wałów kor-bowych o dużych gabarytach z ciągłym przebiegiem włókien. Metoda TR jest stosowana w kilku hutach w Polsce. Ponadto sprzedano za granicę kilkanaście licencji na jej stosowanie.

Profesor Tadeusz Rut uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę m. Poznania i Woj. Poznańskiego, nagrody resortowe, Państwową Nagrodę I stopnia oraz liczne odznaczenia pań-stwowe, ponadto Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – będąca Agencją ONZ – przyznała w roku 1992 prof. Rutowi Złoty Medal WIPO w uznaniu jego osiągnięć jako wyna-lazcy oraz wybitego wkładu w rozwój nauki i techniki (po raz pierwszy Polakowi). 

Powrót na początek strony 
 Jędrzej Oksza-Płaczkowski
- ostatni Mohikanin pokolenia
wielkopolskich ludzi Renesansu...
 

…17 stycznia 2018 roku, w poznańskiej siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się niecodzienna kameralna uroczystość, spotkanie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla i członków kierownictwa Towarzystwa z Jędrzejem Okszą-Płaczkowskim z okazji 65.  rocznicy jego urodzin..  To spotkanie, wpisujące się w tego rodzaju zwyczajowe uroczystości świętowania przez środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego kolejnych rocznic urodzin jego członków, miało jednak charakter szczególny. Świętowano bowiem rocznicę urodzin wyjątkowej postaci, rocznicę urodzin Człowieka, który z wielu powodów stał się, w najlepszym rozumieniu tego pojęcia, ozdobą poznańskiego folkloru obywatelskiego. Dzisiaj jest jednym z wyjątkowych reprezentantów uniwersyteckiej inteligencji Poznania i elity wielkopolskiej stolicy. ”…(Na zdjęciu pamiątkowym uczestnicy spotkania z Jędrzejem Okszą-Płaczkowskim. Od lewej: Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Zdzisław Kowalski – wice prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Jubilat - Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Filip Suś -  członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Jędrzej Oksza-Płaczkowski to również  historyk, muzealnik,  naukowiec o szerokich horyzontach, animato kultury, aktywny od lat wczesnej młodości wszechstronny działacz społeczny, patriota mocno osadzony w narodowym dziedzictwie wartości chrześcijańskich. Równocześnie tradycjonalista dumny ze swojego szlacheckiego, arystokratycznego rodowodu. Wreszcie organicznik-pozytywista. Dlatego Jego przyjaciele bardzo często, z sympatią i największym szacunkiem, nazywają Go „Ostatnim Mohikaninem wielkopolskich ludzi Renesansu

Spotkanie urodzinowe Jędrzeja Okszy-Płaczkowskiego z czołowymi działaczami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ubogacone było laudacją, jaką w formie dokumentu gratulacyjnego podpisanego przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, przekazano Jubilatowi i którą też laudację odczytano wcześniej, aby jej wyjątkową treść poznali wszyscy obecni na spotkaniu. Poniżej publikujemy fragment tego wyjątkowego dokumenty gratulacyjnego. (Na zdjęciu Dostojny Jubilat - Jędrzej  Oksza-Płaczkowski)

„Szanowny i Drogi Kolego

Jubilacie!

Dzisiaj, w dniu 17 stycznia 2018 roku, z radością i serdecznością, w naszym środowisku wielkopolskich organiczników-pozytywistów, przypominamy sobie o kolejnej rocznicy Pana urodzin, dołączając do tego skierowane do Pana serdeczne życzenia zdrowia i sił, wielu nowych dokonań i osobistego szczęścia. Te nasze dla Pana życzenia nie są zwykłą, okazjonalną formułką. Są naszym szczerym pragnieniem, aby Panu, znanemu działaczowi społecznemu, Człowiekowi wiary, Człowiekowi wieli pasji i zainteresowań, Człowiekowi Renesansu, Postaci tak barwnej jak Jego życie, działo się jak najlepiej. Aby Pan, Drogi Jubilacie był szczęśliwy i usatysfakcjonowany własnym istnieniem. 

Nasze środowisko z wielką radością lokuje Pana wśród elity wyjątkowych Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z szacunkiem dostrzegając niecodzienny wymiar Pana Osobowości. Współcześnie  w czasach, w jakich przyszło nam żyć i upowszechniać zasady pracy organicznej, patriotyzmu wywiedzionego z sacrum chrześcijańskiej tożsamości narodowej, oraz etosu dziedzictwa naszych Matek i Ojców, Człowiek Pana formatu – potomek arystokracji i polskiej inteligencji uniwersyteckiej, jest wyjątkową wartością społeczną. 

Takie wartości społeczeństwo powinno szanować, a szkoły, uczelnie i działacze społeczni powinni ujawniać i pielęgnować. Tak, jak respektuje je i pielęgnuje Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, którego kolejne projekty pro obywatelskie, - Lider Pracy Organicznej, Złoty Hipolit, czy Młody Pozytywista są tego przykładem. A Pan, Szanowny i Drogi Jubilacie, jest także dla tych projektów wzorcem. Za to z głębokim uznaniem dziękujemy Panu

W dniu ukończenia przez Pana 65. roku życia składamy na Pana ręce gratulacje, oraz wyrazy przekonania, że nowe dni, miesiące, lata i dekady lat jakie ma Pan przed sobą, będą kontynuacją Pana rodzinnej tradycji szlacheckiej, tradycji  patriotycznej, niepodległościowej i tradycji katolickiej”.

(Opr.jag)

Powrót na początek strony 
 


 

100-lecie urodzin Ojca Mariana Żelazka SVD
- misjonarza w Puri, w ośrodku trędowatych...

W 2018 roku przypada setna rocznica urodzin Ojca  Mariana Żelazka SVD, Wielkopolanina. Ojciec Marian Żelazek urodził się 30 stycznia 1918 w Palędziu koło Poznania, a zmarł w dniu 30 kwietnia 2006 w Puri w Indiach. Ojciec Marian Żelazek w czasie II wojny światowej był więźniem obozu hitlerowskiego w Dachau, po wojnie jako kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego – Księża Werbiści – misjonarz przez 56 lat pracował w Indiach będąc Prawdziwym Ojcem dla najbiedniejszych z biednych – trędowatych. (Na zdjęciu Ojciec Marian Żelazek SVD – z lewej, w czasie rozmowy z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marianem Królem. Ojciec Marian Żelazek odwiedzał nasze Towarzystwo podczas pobytu w kraju. Nasze Towarzystwo zorganizowało zbiórkę finansową na utrzymanie ośrodka w Puri w Indiach i przekazało nam ten cel 1 milion rupii.)

W Puri Ojciec Marian Żelazek założył dla trędowatych ośrodek oferujący im opiekę medyczną, edukację dla ich marginalizowanych dzieci, oraz miejsca pracy dla nich samych. Ojciec Marian Żelazek jest honorowym obywatelem miasta Poznania, gdzie często przebywał i inspirował środowisko misyjne w Archidiecezji Poznańskiej. Ojciec Marian Żelazek był też nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uznało Go w roku 2002 za Wybitną Osobistość Pracy Organicznej i uhonorowało Go Statuetką Złotego Hipolita. Ojciec Marian Żelazek jest też Członkiem Honorowym Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. (Ojciec Marian Żelazek wyróżniony przez nasze Towarzystwo Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej  otrzymał Statuetkę Złotego Hipolita. Na zdjęciu Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wręcza Ojcu Marianowi Żelazkowi – z prawej, Statuetkę Złotego Hipolita. )


W lutym tego roku w Indiach zostanie otwarty Jego proces beatyfikacyjny. Uroczystości przypominające 100-lecie urodzin Ojca Mariana Żelazka zainauguruje w dniu 20 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,  Metropolity Poznańskiego.

Powrót na początek strony
 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem